Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - nr postępowania IPR-ZP.271.10.2012


  IPR-ZP.271.10.3.2012                                                            Koronowo, 2012-08-21
 
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
 
Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  wykonanie zadania pn. „Zakup gruzu betonowego lub kamiennego oraz mieszanki wapienno-mineralnej do utwardzenia dróg gminnych”
 
            Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wybrano ofertę oznaczoną nr 1 złożoną przez: Przedsiębiorstwo  Drogowo-Transportowe REN-TRANS Sp. z o.o., ul. Budowlana 2, 85-874 BYDGOSZCZ.
Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty    oraz przedstawiam przyznaną punktację:
Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Drogowo-Transportowe REN-TRANS Sp. z o.o.   ul. Budowlana 2, 85-874 BYDGOSZCZ   -  100 punktów
Oferta nr 2 - PHU RADPOL Radosław Gniot ul. Dworcowa 86-010 Koronowo -  67,29 punktów.
Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego      przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, ponieważ  w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a uPzp.
                                                                                         
                                                                                                 Burmistrz Koronowa


                                                                                    


metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (21 sierpnia 2012)
Opublikował: Elżbieta Szalska (21 sierpnia 2012, 08:58:39)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1152