Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty MGZE.271.7.2012.VIII

Koronowo, dnia 03.08.2012r. r.
MGZE.271.7.2012.VIII 
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół na terenie Gminy Koronowo w ramach programu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Województwie Kujawsko – Pomorskim realizowanego w ramach Priorytetu IX, działania 9.1, Podziałania 9.1.2 programu operacyjnego Kapitał Ludzki”.
 
Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu,
na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity
z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wybrano dla poszczególnych części oferty złożone przez:
 


CZEŚĆ I -              Zakup zestawu pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dla dzieci  mających trudności w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.
Nowa Szkoła
ul. POW 25
90 -248 Łódź
Oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena - 100 %.
 
Informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1
pkt 2 uPzp, ponieważ  w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a uPzp.

  

CZEŚĆ II -             Pomoce dydaktyczne dla dzieci mających trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych
Nowa Szkoła
ul. POW 25
90 -248 Łódź
Oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena - 100 %.
 
Jednocześnie na  podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 uPzp, w związku z art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp,  informuję, że Zamawiający zawrze
umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 uPzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

CZEŚĆ III –          Zakup zestawu pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć logopedycznych
 
Kladrew Urszula Muża - Klamann
ul. 3 maja 17/6
83 – 300 Kartuzy
Oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena - 100 %.
 
Informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1
pkt 2 uPzp, ponieważ  w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a uPzp.


CZEŚĆ IV -           Zakup zestawu pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych
Nowa Szkoła
ul. POW 25
90 -248 Łódź
Oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena - 100 %.
 
Informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1
pkt 2 uPzp, ponieważ  w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a uPzp.

 

CZEŚĆ V –           Zakup zestawu pomocy dydaktycznych do zajęć dla uczniów uzdolnionych matematyczno – przyrodniczo
 
Kladrew Urszula Muża - Klamann
ul. 3 maja 17/6
83 – 300 Kartuzy
Oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena - 100 %.
 
Informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1
pkt 2 uPzp, ponieważ  w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a uPzp.

 
 
CZEŚĆ VI –          Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów uzdolnionych historycznie
 
P.P.H. Auto - Moto Barbara Kawałkiewicz
ul. Bolesława Prusa 41 pawilon 82,
05 - 804 Pruszków
Oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena - 100 %.
 
Informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1
pkt 2 uPzp, ponieważ  w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a uPzp.

 

CZEŚĆ VII -          Zakup zestawu pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dla uczniów uzdolnionych artystycznie
P.P.H. Auto - Moto Barbara Kawałkiewicz
ul. Bolesława Prusa 41 pawilon 82,
05 - 804 Pruszków
Oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena - 100 %.
 
Informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1
pkt 2 uPzp, ponieważ  w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a uPzp.

 

CZEŚĆ VIII –       Zakup zestawu pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dla uczniów uzdolnionych z języka obcego
PUH Meritum Adam Kruk
ul. Struga 29,                 
10 - 709 Lublin
Oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena - 100 %.
 
Informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1
pkt 2 uPzp, ponieważ  w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a uPzp.CZEŚĆ IX –
         Zakup zestawu pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dla dzieci mających trudności w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.
Kladrew Urszula Muża - Klamann
ul. 3 maja 17/6
83 – 300 Kartuzy
Oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena - 100 %.
 
Informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1
pkt 2 uPzp, ponieważ  w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a uPzp.

 

CZEŚĆ X -             Zakup programów komputerowych do prowadzenia zajęć dla dzieci mających trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych
PUH Meritum Adam Kruk
ul. Struga 29,                 
10 - 709 Lublin
Oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena - 100 %.
 
Informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1
pkt 2 uPzp, ponieważ  w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a uPzp
.
 

CZEŚĆ XI -           Zakup programów komputerowych do prowadzenia zajęć logopedycznych
Kladrew Urszula Muża - Klamann
ul. 3 maja 17/6
83 – 300 Kartuzy
Oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena - 100 %.
 
Informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1
pkt 2 uPzp, ponieważ  w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a uPzp.

 

CZEŚĆ XII -          Zakup programów komputerowych dla uczniów uzdolnionych z języka obcego
P.P.H. Auto - Moto Barbara Kawałkiewicz
ul. Bolesława Prusa 41 pawilon 82,
05 - 804 Pruszków
Oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena - 100 %.
 
Informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1
pkt 2 uPzp, ponieważ  w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a uPzp.

 

CZEŚĆ XIII -         Zakup programów komputerowych do prowadzenia zajęć informatycznych
 
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 uPzp.
 


CZEŚĆ XIV -        Zakup zestawu gier dydaktycznych
Nowa Szkoła
ul. POW 25
90 -248 Łódź
Oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena - 100 %.
 
Informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1
pkt 2 uPzp, ponieważ  w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a uPzp.

 

CZEŚĆ XV -          Zakup zestawu książek
CHEC - SPORT, Anna Chęć
ul. Zabrzańska 51,
41 - 700 Ruda Śl.
Oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena - 100 %.
 
Informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1
pkt 2 uPzp, ponieważ  w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a uPzp.

 

CZEŚĆ XVI -        Zakup zestawu plansz dydaktycznych
Kladrew Urszula Muża - Klamann
ul. 3 maja 17/6
83 – 300 Kartuzy
Oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena - 100 %.
 
Informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1
pkt 2 uPzp, ponieważ  w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a uPzp.

 

CZEŚĆ XVII –      Zakup materiałów  dydaktycznych, sprzętu do zajęć korekcji wad postawy
KAL - SPORT, Hurtownia Sportowa,
Al.. Rejtana 8,
35 - 310 Rzeszów
Oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena - 100 %.
 
Informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1
pkt 2 uPzp, ponieważ  w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a uPzp.

 

CZEŚĆ XVIII -      Zakup zestawu płyt CD z muzyką
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 uPzp.
 

CZEŚĆ XIX –        Zakup zestawu płyt CD i DVD o tematyce historycznej
CHEC - SPORT, Anna Chęć
ul. Zabrzańska 51,
41 - 700 Ruda Śl.
Oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena - 100 %.
 
Informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1
pkt 2 uPzp, ponieważ  w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a uPzp.

 

CZEŚĆ XX -          Zakup zestawu strojów dla uczniów na zajęcia artystyczne
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 uPzp.
 

CZEŚĆ XXI –        Zakup materiałów – przyborów drobnych do zajęć
CHEC - SPORT, Anna Chęć
ul. Zabrzańska 51,
41 - 700 Ruda Śl.
Oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena - 100 %.
 
Informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1
pkt 2 uPzp, ponieważ  w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a uPzp.

 


PRZYZNANA PUNKTACJA znajduje się w pliku poniżej
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (684kB) BIP - Gmina Koronowo

metryczka


Wytworzył: Ewa Chytła (3 sierpnia 2012)
Opublikował: Marcin Kłodzinski (3 sierpnia 2012, 10:04:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1311