Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na Termomodernizację i roboty budowlane w Wiejskim Domu Kultury w Mąkowarsku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na termomodernizację i roboty budowlane w Wiejskim Domu Kultury w Mąkowarsku
Numer ogłoszenia: 269410 - 2012; data zamieszczenia: 25.07.2012

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia w BZP: 132027 - 2012r.

W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja i roboty budowlane w Wiejskim Domu Kultury w Mąkowarsku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakres robót:
Elewacja
1) zamurowanie trzech okien piwnicznych (zgodnie z rys. rzutu piwnicy)
2) wymiana części stolarki okiennej (zgodnie z rys. rzutów poszczególnych kondygnacji) w ilości 65,80 m2,
w tym:
- okna piwnicy 4,14m2 (0,86x 0,84 szt. 2, 1,45x0,60 szt.1)
- okno na klatce schodowej 5,59 m2 (2,61x2,14 szt. 1)
- okno w obecnej kuchni, przeznaczonej na pom. na sprzęt komp. 2,38 m2 (1,45x1,64 szt.1)
- okna poczty 14,55 m2 (0,85x2,14 szt.8
- okna na piętrze 38,20 m2 (0,85x2,14 szt.22)
3) naprawa, odnowienie zewnętrznych elementów metalowych, malowanie farbami chemoodpornymi
4) remont schodów
5) malowanie tynków zewnętrznych (kotłownia) farbą silikonową 30,73 m2
6) rozebranie istniejących obróbek blacharskich (45,04 m2), rynien (80,61 mb), rur spustowych (34,80 mb)
7) montaż nowych obróbek blacharskich wraz z parapetami zewnętrznymi szer. 40 cm (51,68 m2), rynien (80,61 mb), rur spustowych (34,80 mb)
8) rusztowania zewnętrzne
9) montaż dwóch krat pionowych pod schodami (wejście do poczty)
10) zasypanie wykopów (2 m2)

Termomodernizacja ścian i ościeży (587,80 m2)
1) zmycie i gruntowanie starego podłoża
2) ułożenie płyt styropianowych gr. 10 cm na siatce
3) zamocowanie kątowników metalowych na narożnikach wypukłych i listwy cokołowej
4) nałożenie masy tynkarskiej
5) nałożenie wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego
6) malowanie elewacji budynku farbą silikonową

Docieplenie dachu styropapą.
1) ułożenie izolacji termicznej z płyt styropianowych gr 12 cm (232 m2)
2) wykonanie pokrycia dachu z papy zgrzewalnej, wykonanie obróbek z papy (250 m2)
3) tynki, malowanie farbą silikonową murków ponad dachem (10 m2)
4) obróbki blacharskie kominów, pasa nadrynnowego (33,20 m2)
5) wymiana instalacji odgromowej
6) pokrycie dachu remizy papą zgrzewalną (75 m2)

Roboty remontowo-budowlane wewnątrz budynku
1) zeskrobanie i zmycie starej farby
2) wykonanie gładzi gipsowych - ściany i sufity (327,02 m2)
3) malowanie ścian i sufitów na parterze i I piętrze farbami emulsyjnymi (565,51 m2)
4) malowanie ścian farbami olejnymi (167 m2)
5) wymiana wykładziny z tworzyw sztucznych w pomieszczeniu dużej sali na piętrze (122,55 m2)
6) montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych (25 kompl.)
7) wymiana umywalek ze wspornikami i syfonami, wraz z bateriami (szt. 2)
8) odnowienie drzwi (12 m2)

Wymiana instalacji c.o.
1) demontaż rurociągu stalowego Ø 25÷32 mm (285 mb)
2) przebicie otworów w elementach betonowych (szt. 25)
3) montaż rurociągów miedzianych:
Ø 15x1 mm (90 mb)
Ø 18x1 mm (90 mb)
Ø 22x1 mm (102 mb)
Ø 28x1,5 mm (40 mb)
4) wymiana zaworów grzejnikowych lub złączek Ø15 mm (50 szt.)
5) montaż głowic termostatycznych, zakres nastawy 6÷28oC (12 szt.)
6) wymiana pompy obiegowej Ø 32 (szt. 1)
7) montaż rozdzielacza i instal. c.o. Ø do 150 mm i instal. zabezpieczającej kocioł (10 mb)
8) wymiana grzejników żeliwnych członowych na konwektorowe (2 kompl.)
9) wymiana grzejników stalowych zakamienionych (8 kompl.)
10) wymiana rur przyłącznych do grzejników z miedzi Ø 15 mm (25 mb)
11) wykonanie izolacji rur otulinami (150 mb)
12) wykonanie prób szczelności instalacji (25 szt.)
13) montaż zabudowy rur c.o. z płyt gipsowo-kartonowych gr. 9,5 mm (20 m2)
14) uzupełnienie tynków - naprawy po przekłuciach (2 m2).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.32.00.00-6, 45.32.10.00-3, 45.33.11.00-7, 45.31.23.10-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie realizowane jest w ramach działania 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, objętego PROW na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma KORBUD Józef Korczak, ul. Przemysłowa 9, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 347345,24 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 221400,09

  • Oferta z najniższą ceną: 221400,09 / Oferta z najwyższą ceną: 248773,67

  • Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Maria Klapczyńska (25 lipca 2012)
Opublikował: Maria Klapczyńska (25 lipca 2012, 11:53:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1351