Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty IPR-ZP.271.8.2012

IPR-ZP.271.8.2012                                                                                    Koronowo, 2012-07-17

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej w Koronowie Nr XLVIII/526/10, Nr LIV/588/10, Nr XVI/135/11, Nr LI/561/10, Nr LIV/591/10, Nr XVI/137/11, Nr LI/562/10, Nr LIV/592/10, Nr LI/563/10, Nr LIV/593/10, Nr LI/565/10, Nr LIV/595/10”

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wybrano ofertę oznaczoną nr 2 złożoną przez:

METROPOLIA-SATINI S.C. ANETA ŁUCKA, RAFAŁ ŁUCKI ul. Chełmińska 1 86-300 Grudziądz

Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert tj. cena.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty oraz przedstawiam przyznaną punktację:

1. PPP BIURO URBANISTYCZNE sp. z o.o. ul. Grottgera 26/3 80-311 GDAŃSK - 38,59
2. METROPOLIA-SATINI S.C. ANETA ŁUCKA, RAFAŁ ŁUCKI ul. Chełmińska 1 86-300 Grudziądz - 100,00

Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, ponieważ w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit a uPzp.

metryczka


Wytworzył: Maria Klapczyńska (17 lipca 2012)
Opublikował: Maria Klapczyńska (17 lipca 2012, 13:54:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1583