Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- IPR-ZP.271.2.2012


                                                                                                  Koronowo, 2012-07-16
 
                                                                               
Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie           pn. „Termomodernizacja i roboty budowlane w Wiejskim Domu Kultury w Mąkowarsku”.
 
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wybrano ofertę oznaczoną nr 4  złożoną przez:
Firmę KORBUD Józef Korczak
ul. Przemysłowa 9, 86-010 Koronowo
Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 5 ofert      oraz przedstawiam przyznaną punktację:

Oferta Nr 1. Zakład Usługowo-Handlowy Budownictwa Jerzy Szynwelski  ul. Mickiewicza 12, 89-500 Tuchola -  oferta odrzucona
Oferta Nr 2. Zakład Usług Remontowo-Budowlanych GRAC-BUD Grzegorz Mróz
Ostrowo 3,  89-115 Mrocza - 94,93 punkty.
Oferta Nr 3. Zakład Ogólno-Budowlany IZBUD ul. Pelikanowa 22, 85-449 Bydgoszcz
- 92,55 punkty.
Oferta Nr 4. Firma KORBUD Józef Korczak ul. Przemysłowa 9, 86-010 Koronowo - 100 punktów
Oferta Nr 5. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Sanitarnych INŻBUD Andrzej i Robert Kortas S.J. ul. Szosa Kotomierska 17, 86-010 Koronowo - 99,13 punktów

Zamawiający odrzucił ofertę Zakładu Usługowo-Handlowego Budownictwa Jerzy Szynwelski
ul. Mickiewicza 12, 89-500 Tuchola  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5. uPzp. Oferta została odrzucona  z powodu wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4  uPzp. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wykonawca nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego
w terminie określonym w art. 94 ust. 1, pkt 2 uPzp.
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (17 lipca 2012)
Opublikował: Elżbieta Szalska (17 lipca 2012, 11:22:44)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1229