Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na renowację budynku Synagogi w Koronowie.

                                                                                                    Koronowo, 2012-07-02
                                                                                               
Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie           pn. „Renowacja budynku Synagogi w Koronowie”.
 
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  (dalej uPzp, tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wybrano ofertę oznaczoną nr 1, złożoną przez: Zakład Usługowo-Handlowy Budownictwa Jerzy Szynwelski ul. Mickiewicza 12, 89-500 Tuchola.
Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena – 100 punktów.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.  Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego      przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, ponieważ w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a uPzp.
 
                                                                                          BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (2 lipca 2012)
Opublikował: Elżbieta Szalska (2 lipca 2012, 11:17:23)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1194