OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na usługę dystrybucji energii elektrycznej do obiektów i oświetlenia ulic i dróg, świadczoną przez Operatora Systemu Dystrybucji

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na usługę dystrybucji energii elektrycznej do obiektów i oświetlenia ulic
i dróg, świadczoną przez Operatora Systemu Dystrybucji

Numer ogłoszenia w BZP: 142953 - 2012; data zamieszczenia: 02.07.2012
Zamówienie nie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa dystrybucji energii elektrycznej                  do obiektów i oświetlenia ulic i dróg, świadczona przez Operatora Systemu Dystrybucji.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa dystrybucji energii elektrycznej
 do obiektów i oświetlenia ulic i dróg, świadczona przez Operatora Systemu Dystrybucji.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.31.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 604056,76 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 742989,81     
Oferta z najniższą ceną: 742989,81 / Oferta z najwyższą ceną: 742989,81  Waluta: PLN.
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie ze stanem faktycznym, świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na obszarze gminy Koronowo może być świadczone wyłącznie przez jednego wykonawcę, Operatora Systemu Dystrybucji - ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań.

                                                                                    BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (2 lipca 2012)
Opublikował: Elżbieta Szalska (2 lipca 2012, 10:57:53)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1310