IPR-ZP.271.5.2012

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie           pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiskitno”.
 
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wybrano ofertę oznaczoną nr 2 złożoną przez:
ECOKUBE Sp. z o.o. ul. Wólczańska 126/134 90-527 Łódź
Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty    oraz przedstawiam przyznaną punktację:
Oferta nr 1 -   Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan, ul. 17 Stycznia 92, 64-100 Leszno
- oferta odrzucona
Oferta nr 2   ECOKUBE Sp. z o.o., ul. Wólczańska 128/134,  90-527 Łódź
- 100 punktów
Oferta nr 3   WIMAR Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo
- 87,77 punktów
Zamawiający odrzucił ofertę Firmy GUTKOWSKI Gutkowski Jan, ul. 17 Stycznia 92, 64-100 Leszno na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5. UPzp. Oferta została odrzucona  z powodu wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2  uPzp . (Dz. U.           z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania odrzuca się.
Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego
w terminie określonym w art. 94 ust. 1, pkt 2 uPzp.
 
                                                                          Z-ca Burmistrza Koronowa

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (15 czerwca 2012)
Opublikował: Elżbieta Szalska (15 czerwca 2012, 13:17:28)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1057