Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, postępowanie IPR-ZP.271.6.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
pn. Demontaż, transport, utylizację wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie gminy Koronowo.
Numer ogłoszenia w BZP: 126357 - 2012; data zamieszczenia: 08.06.2012
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
 numer ogłoszenia w BZP: 109865 – 2012
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Demontaż, transport, utylizację wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie gminy Koronowo.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest demontaż, transport, utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie gminy Koronowo
Zakres prac obejmuje:
1) Demontaż, transport i utylizację pokrycia dachowego wykonanego z płyt azbestowo-cementowych na terenie gminy Koronowo z 21 nieruchomości, w szacunkowej ilości 6.314 m2 tj. 126,28 Mg, znajdujących się następujących miejscowościach:
Okole - 1 nieruchomość (pozwolenie na budowę) Wilcze - 1 nieruchomość (zgłoszenie robót) Mąkowarsko - 1 nieruchomość j.w. Koronowo - 4 nieruchomości j.w. Wtelno - 2 nieruchomości j.w. Samociążek - 1 nieruchomość j.w. Lucim - 1 nieruchomość j.w. Tryszczyn - 2 nieruchomości j.w. Salno - 1 nieruchomość (pozwolenie na budowę) Sitowiec - 1 nieruchomość (zgłoszenie robót) Łąsko Wielkie - 2 nieruchomość (1 nieruchomość pozwolenie na budowę, 1 zgłoszenie robót) Bytkowice - 1 nieruchomość (pozwolenie na budowę) Gościeradz - 2 nieruchomość (zgłoszenie robót) Huta - 1 nieruchomość j.w.
W ramach powyższych prac zostanie wykonany demontaż pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych, pakowanie płyt na palety, owinięcie folią, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwienia, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, określonej w art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r, o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów - Karta przekazania odpadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673) - 2 egz. w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem z dla każdego właściciela nieruchomości.
2) Transport i utylizację pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych z terenu gminy Koronowo w szacunkowej ilości 2.964 m2, tj. 59,28 Mg z 6 nieruchomości znajdujących się w następujących miejscowościach:
Koronowo - 3 nieruchomości, Wtelno - 1 nieruchomość, Witoldowo - 1 nieruchomość Łąsko Wielkie - 1 nieruchomość
Zakres prac obejmuje: pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U> z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, Nr 249, poz. 1673) - Karta przekazania odpadu - 2 egz. w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem z dla każdego właściciela nieruchomości.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.60-5, 90.65.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ECO-POL sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 167880,37 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 71646,00
Oferta z najniższą ceną: 71646,00 / Oferta z najwyższą ceną: 134986,10
Waluta: PLN.
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (8 czerwca 2012)
Opublikował: Elżbieta Szalska (8 czerwca 2012, 11:03:15)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1188