Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.


  IPR-ZP.271.5.2012                                                               Koronowo, 2012-05-21
 
  
Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie   pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiskitno”
 

 
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wybrano ofertę oznaczoną nr 2 złożoną przez:
ECOKUBE Sp. z o.o. ul. Wólczańska 126/134 90-527 Łódź
Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena - 100 %.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty    oraz przedstawiam przyznaną punktację:
Oferta Nr 1 -  Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan, ul. 17 Stycznia 92, 64-100 Leszno
- 78,37  pkt
Oferta Nr 2 - ECOKUBE Sp. z o.o., ul. Wólczańska 128/134,  90-527 Łódź
- 100 pkt
Oferta Nr 3 WIMAR Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo
- 87,77 pkt
 
Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego      przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, ponieważ  w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a uPzp.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (21 maja 2012)
Opublikował: Elżbieta Szalska (21 maja 2012, 14:16:42)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1161