OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na wykonanie bieżących usług geodezyjnych dla Gminy Koronowo w roku 2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na
wykonanie bieżących usług geodezyjnych dla Gminy Koronowo w roku 2012

Numer ogłoszenia w BZP: 96307 - 2012; data zamieszczenia: 27.04.2012
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
numer ogłoszenia w BZP: 112166 - 2012r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie bieżących usług geodezyjnych dla Gminy Koronowo w roku 2012.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsługa geodezyjna Gminy Koronowo prowadzona w 2012 r. w następującym zakresie:
Część I
Zadanie 1/ podział nieruchomości łącznie z dokumentami przewłaszczeniowymi:
a) za dwie pierwsze działki w szacunkowej ilości działek - 5 szt
b) za każdą następną działkę w szacunkowej ilości działek - 10 szt
Zadanie 2/ wznowienie i ustalenie przebiegu granic działek:
a) za pierwszy punkt graniczny w szacunkowej ilości punktów - 15 szt
b) za każdy następny punkt graniczny w szacunkowej ilości punktów - 200 szt
Zadanie 3/ sporządzenie dokumentów do celów regulacji stanów prawnych wraz badaniem ksiąg wieczystych:
a) od pierwszej działki na KW w szacunkowej ilości - 50 szt
b) od następnej działki na KW w szacunkowej ilości - 20 szt
Część II
Zadanie 4/ sporządzenie map sytuacyjno - wysokościowych dla celów projektowych wraz ze stanem prawnym w wersji papierowej w szacunkowej ilości:
a) dla terenów niezurbanizowanych w szacunkowej ilości - 60 ha
b) dla terenów zurbanizowanych w szacunkowej ilości - 15 ha
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.33.20.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Zadanie 1/ podział nieruchomości łącznie z dokumentami przewłaszczeniowymi.
Zadanie 2/ wznowienie i ustalenie przebiegu granic działek.
Zadanie 3/ sporządzenie dokumentów do celów regulacji stanów prawnych wraz badaniem ksiąg wieczystych.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
GEO-AR Sławomir Wnuk, ul. Brodzińskiego 5/54, 85-133 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60975,62 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 44050,00
Oferta z najniższą ceną: 44050,00 / Oferta z najwyższą ceną: 52090,50 Waluta: PLN.
Część NR: 2
Nazwa: Zadanie 4/ sporządzenie map sytuacyjno - wysokościowych dla celów projektowych wraz ze stanem prawnym w wersji papierowej.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
GEOMETR Sp. z o.o. ,, ul. H. Hubala Dobrzańskiego 14, 85-826 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 19665,00
Oferta z najniższą ceną: 19665,00 / Oferta z najwyższą ceną: 29520,00 Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (27 kwietnia 2012)
Opublikował: Elżbieta Szalska (27 kwietnia 2012, 12:33:14)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1238