ZP/341/03/12

Docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Bukowej 2, Bukowej 4, Bukowej 8 w Koronowie
Numer ogłoszenia: 93031 - 2012; data zamieszczenia: 24.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 55299 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Bukowej 2, Bukowej 4, Bukowej 8 w Koronowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Bukowej 2, Bukowej 4, Bukowej 8 w Koronowie Przedmiot zamówienia obejmuje: Zadanie 1 Docieplenie ściany frontowej i tylnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bukowej 2 w Koronowie, polegające na: dostawie rusztowań zew. do wys. 16 m, zabezpieczeniu okien folią, przygotowaniu podłoża pod docieplenie budynku, wykonaniu kompletnego systemu bezspoinowego docieplenia ścian zewnętrznych budynku, przyklejenie warstwy siatki na ścianach, wykonanie narożników kątownikiem metalowym, nałożenie kleju oraz dwuwarstwowego tynku mineralnego, uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszy i okapów, ocieplenie całego cokołu styropianem, wymianie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej, malowaniu balustrad balkonowych i rur spustowych, naprawie i malowaniu wiatrołapów, wymianie rynien i rur spustowych z blachy ocynk oraz fartucha pod rynną na całej długości malowanie całego budynku farbą akrylową z atestem producenta, Szczegółowy zakres prac został ujęty w przedmiarze robót. Zadanie 2 Docieplenie ściany frontowej i tylnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bukowej 4 w Koronowie, polegające na: dostawie rusztowań zew. do wys. 16 m, zabezpieczeniu okien folią, przygotowaniu podłoża pod docieplenie budynku, wykonaniu kompletnego systemu bezspoinowego docieplenia ścian zewnętrznych budynku, przyklejenie warstwy siatki na ścianach, wykonanie narożników kątownikiem metalowym, nałożenie kleju oraz dwuwarstwowego tynku mineralnego, uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszy i okapów, ocieplenie całego cokołu styropianem, wymianie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej, malowaniu balustrad balkonowych i rur spustowych, naprawie i malowaniu wiatrołapów, wymianie rynien i rur spustowych z blachy ocynk oraz fartucha pod rynną na całej długości malowanie całego budynku farbą akrylową z atestem producenta, Szczegółowy zakres prac został ujęty w przedmiarze robót. Zadanie 3 Docieplenie ściany frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bukowej 8 w Koronowie, polegające na: dostawie rusztowań zew. do wys. 16 m, zabezpieczeniu okien folią, przygotowaniu podłoża pod docieplenie budynku, wykonaniu kompletnego systemu bezspoinowego docieplenia ściany frontowej zewnętrznej budynku, przyklejenie warstwy siatki na ścianie frontowej, wykonanie narożników kątownikiem metalowym, nałożenie kleju oraz dwuwarstwowego tynk mineralny, uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszy i okapów, ocieplenie całego cokołu frontowego styropianem, wymianie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej, malowaniu balustrad balkonowych i rur spustowych, naprawie i malowaniu wiatrołapów, wymianie rynny i rur spustowych z blachy ocynk oraz fartucha pod rynną na całej długości malowanie całego budynku farbą akrylową z atestem producenta, Szczegółowy zakres prac został ujęty w przedmiarze robót. 1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę wszystkich niezbędnych materiałów, potrzebnych do wykonania zamówienia. Wykonawca, do wykonania zamówienia, będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zm.). Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej, przedmiarze oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty, urządzenia i technologie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania innych materiałów niż określone w SIWZ należy dołączyć do oferty karty katalogowe. Zamawiający ze swojej strony ustanowi Inspektora Nadzoru Budowlanego. Przed przystąpieniem do malowania elewacji Wykonawca zobowiązany jest do okazania farby Inspektorowi Nadzoru w celu ustalenia kolorystyki. 1.2. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym ocieplenia, instrukcjach ITB, Kartach Technicznych poszczególnych elementów systemu i innych informacjach zawartych w materiałach technicznych producenta/dostawcy systemu docieplenia. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie. 1.3.Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględni je w wynagrodzeniu ryczałtowym. 1.4.Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do określenia wynagrodzenia ryczałtowego, nie stanowi podstawy wyceny. 1.5. Dokumentacja projektowa zawiera: - Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Przedmiar robót - Projekt W/w opracowania stanowią załącznik do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1  
Nazwa: Docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Bukowej 2, Bukowej 4, Bukowej 8 w Koronowie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 16.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* Usługi Ogólnobudowlane Maciejewski Szymon, ul. Hallera 13/14, 86-100 Świecie, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 107753,16 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 99599,47
* Oferta z najniższą ceną: 99599,47 / Oferta z najwyższą ceną: 153379,07
* Waluta: PLN.
Część NR: 2  
Nazwa: Docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Bukowej 2, Bukowej 4, Bukowej 8 w Koronowie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DORBUD, ul. Szkolna 19, Terespol Pomorski, 86-105 Świecie, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 107753,16 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 100000,00
* Oferta z najniższą ceną: 100000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 153379,07
* Waluta: PLN.
Część NR: 3  
Nazwa: Docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Bukowej 2, Bukowej 4, Bukowej 8 w Koronowie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 14.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DORBUD, ul. Szkolna 19, Terespol Pomorski, 86-105 Świecie, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40232,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 38000,00
* Oferta z najniższą ceną: 38000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 63451,77
* Waluta: PLN.
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Chrzanowski

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (24 kwietnia 2012)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (24 kwietnia 2012, 14:38:20)
Podmiot udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1349