Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, postępowanie IPR-ZP271.4.2012

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wybrano dla poszczególnych zadań oferty złożone przez:
Część I (zadania nr 1, 2, 3) – oferta nr 4 - GEO-AR Sławomir Wnuk
ul. Brodzińskiego 5/54, 85-133 Bydgoszcz
Część II (zadanie nr 4) – oferta nr 3 - GEOMETR Sp. z o.o.
ul. H. Hubala Dobrzańskiego 14, 85-826 Bydgoszcz
Uzasadnienie: oferty najkorzystniejsze w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 6 ofert oraz przedstawiam przyznaną punktację:
Oferta nr 1. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych GEOPLAN s.c.
ul. Betonowa 1 86-005 Białe Błota
zadanie 1 - 84,56 punkty zadanie 2 - 66,62 punkty
Oferta nr 2. CENTRUM DORADZTWA Kosieniak i Parterzy
ul. Gdańska 76 85-021 Bydgoszc
Zadanie 1 - 91,23 punkty zadanie 2 - 72,83 punkty
Oferta nr 3. GEOMETR Sp. z o.o.
ul. H. Hubala Dobrzańskiego 14, 85-826 Bydgoszcz zadanie 1 --- , zadanie 2 - 100 punktów
Oferta nr 4. GEO-AR Sławomir Wnuk
ul. Brodzińskiego 5/54 85-133 Bydgoszcz
zadanie 1 - 100 punktów zadanie 2 - 90,41 punkty
Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, bowiem w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) uPzp.

BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (23 kwietnia 2012)
Opublikował: Elżbieta Szalska (23 kwietnia 2012, 14:32:40)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1062