Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - IPR-ZP.271.1

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na
wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kompleksów
sportowo - rekreacyjnych w miejscowościach Lucim i Tryszczyn

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : 69028 - 2012; data zamieszczenia: 06.03.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 23062 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kompleksów sportowo - rekreacyjnych w miejscowościach Lucim i Tryszczyn.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kompleksów sportowo - rekreacyjnych w miejscowościach Lucim i Tryszczyn.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w następującym zakresie:
Zadanie 1 - Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Lucim.
Zadanie 2 - Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Tryszczyn.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.22.20-4, 45.11.27.23-9, 45.34.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie jest współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi, działanie 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   
Nazwa: Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Lucim.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Usługowe HYDRO-EKO Mirosław Rożek, ul. Zapolskiej 18, 89-600 Chojnice, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 315630,58 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 235258,79
Oferta z najniższą ceną: 235258,79 / Oferta z najwyższą ceną: 302066,07
Waluta: PLN.
Część NR: 2   
Nazwa: Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Tryszczyn.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
SPORTSYSTEM, ul. Heweliusza 24/3, 10-745 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 159004,98 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 119129,81
Oferta z najniższą ceną: 119129,81 / Oferta z najwyższą ceną: 138200,00
Waluta: PLN.
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (6 marca 2012)
Opublikował: Elżbieta Szalska (6 marca 2012, 16:15:56)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 905