ZP/341/09/11

Odśnieżanie dróg gminnych
Numer ogłoszenia: 2665 - 2012; data zamieszczenia: 03.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 298745 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odśnieżanie dróg gminnych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług sprzętem do odśnieżania dróg na terenie gminy Koronowo w 33 sołectwa i na terenie miasta Koronowa. Drogi objęte odśnieżaniem oznaczone zostały na mapie stanowiącej załącznik do SIWZ. Usługi będą wykonywane na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego wg. bieżących potrzeb. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania kolejności odśnieżania wskazanego przez Zamawiającego. Szerokość odśnieżanej drogi nie powinna być mniejsza niż szerokość korony drogi, a w przypadku trudnych warunków atmosferycznych należy odśnieżyć tylko jeden pas ruchu i wykonać mijanki w miejscach widocznych i dostosowanych do tego celu. W warunkach tych dopuszcza się odkładanie śniegu na poboczu drogi. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w trakcie odśnieżania objął także zatoki autobusowe. Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia w trakcie realizacji umowy. W sytuacjach ekstremalnych warunków pogodowych Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowego użycia sił niż środki Wykonawcy, poza przyjętymi standardami. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia w przypadku nieprzewidzianych, anormalnych warunków pogodowych, prac na drogach gminnych, na terenie sołectw sąsiednich na jaką została złożona oferta. Zamawiający zastrzega, że sprzęt może być skierowany do pracy na każdą inną drogę niż wymieniona w konkretnym rejonie w przypadku stwierdzenia takiej konieczności przez Zamawiającego oraz do odśnieżania placów, parkingów. Zamawiający przyjmuje, że w ciągu 1 godz. Wykonawca odśnieży średnio ok. 10 km dróg. Czas przystąpienia do rozpoczęcia wykonywania usługi nie może wynosić więcej niż 2 godz. od momentu zgłoszenia. Czas odśnieżania zaczyna się liczyć od momentu dojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga posiadania zarejestrowanego sprzętu przystosowanego do odśnieżania dróg z aktualnym przeglądem technicznym i ubezpieczeniem w zakresie OC. Środki transportowe oferowane przez Wykonawcę winny spełniać wymagania techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. W sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 poz. 262 z 26.02.2003 r.) Wszystkie pojazdy używane do wykonania prac przy odśnieżaniu powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne rejony. Zamawiający przewiduje iż, w każdym rejonie wykonanie usługi odśnieżania będzie wynosiło około 500 godz. Ilość godzin stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie do dnia 31.03.2013 r. W przypadku zmniejszenia ilości godzin podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia. W celu ewidencji świadczonych usług Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennego raportu zawierającego datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia potwierdzonego przez Sołtysa danego sołectwa. W każdym sprzęcie zamontowane zostanie urządzenie GPS które Zamawiający posiada. Wykonawca będzie ponosił koszty obsługi GPS w wysokości 25 zł miesięcznie. Cena za odśnieżanie liczona będzie w roboczogodzinach efektywnego czasu odśnieżania (bez czasu naprawy i przestojów). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował zamówienie do 31 marca 2013r. Termin płatności za wykonane zamówienie będzie wynosić 21 dni od dostarczenia faktury do Zamawiającego. Rejon 1 - Glinki, Stary Jasiniec, Nowy Jasiniec Rejon 2 - miasto Koronowo, Samociążek Rejon 3 - Nowy Dwór, Skarbiewo, Więzowno, Buszkowo Rejon 4 - Wilcze, Łąsko Wielkie, Łąsko Małe Rejon 5 - Mąkowarsko, Dziedzinek, Lucim Rejon 6 - Stary Dwór, Okole, Bytkowice Rejon 7 - Gościeradz, Wtelno, Tryszczyn, Morzewiec Rejon 8 - Salno, Byszewo, Wierzchucin Królewski. Rejon 9 - Krąpiewo, Popielewo Rejon 10 - Wiskitno, Huta, Sitowiec, Osiek Rejon 11 - Gogolin, Gogolinek, Witoldowo.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1  
Nazwa: Odśnieżanie dróg gminnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* Firma Wielobranżowa Marcin Karbowski, ul. Strumykowa 36, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 53460,00
* Oferta z najniższą ceną: 53460,00 / Oferta z najwyższą ceną: 59400,00 Waluta: PLN.
Część NR: 2  
Nazwa: Odśnieżanie dróg gminnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, ul. Droga do Różanny 18, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 51300,00
* Oferta z najniższą ceną: 51300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 59400,00 Waluta: PLN.
Część NR: 3  
Nazwa: Odśnieżanie dróg gminnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* Firma Wielobranżowa RAD-KAR Radosław Karbowski, ul. Nowodworska 2/2, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 48060,00
* Oferta z najniższą ceną: 48060,00 / Oferta z najwyższą ceną: 64800,00 Waluta: PLN.
Część NR: 4  
Nazwa: Odśnieżanie dróg gminnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe TOR, Stopka, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 54000,00
* Oferta z najniższą ceną: 54000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 59400,00 Waluta: PLN.
Część NR: 5  
Nazwa: Odśnieżanie dróg gminnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* Firma Wielobranżowa MIARA Marek Miara, ul. Rybkowo 2/5, 86-013 Mąkowarsko, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 50000,00
* Oferta z najniższą ceną: 50000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 59400,00 Waluta: PLN.
Część NR: 6  
Nazwa: Odśnieżanie dróg gminnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* SPRINBUD Krzysztof Uczniak, ul. Podmiejska 6, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 53460,00
* Oferta z najniższą ceną: 53460,00 / Oferta z najwyższą ceną: 64260,00 Waluta: PLN.
Część NR: 7  
Nazwa: Odśnieżanie dróg gminnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* Transport Ciężarowy Jarosław Gniot, ul. Pomianowskiego 40, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 54000,00
* Oferta z najniższą ceną: 54000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 64800,00 Waluta: PLN.
Część NR: 8  
Nazwa: Odśnieżanie dróg gminnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* Transport Ciężarowy Jerzy Gniot, ul. Pomianowskiego 40, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 53460,00
* Oferta z najniższą ceną: 53460,00 / Oferta z najwyższą ceną: 53460,00 Waluta: PLN.
Część NR: 9  
Nazwa: Odśnieżanie dróg gminnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* Firma Wielobranżowa Marcin Karbowski, ul. Strumykowa 36, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 70000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 54000,00
* Oferta z najniższą ceną: 54000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 67500,00 Waluta: PLN.
Część NR: 10  
Nazwa: Odśnieżanie dróg gminnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* Firma Wielobranżowa RAD-KAR Radosław Karbowski, ul. Nowodworska 2/2, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 70000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 69660,00
* Oferta z najniższą ceną: 69660,00 / Oferta z najwyższą ceną: 81000,00 Waluta: PLN.
Część NR: 11  
Nazwa: Odśnieżanie dróg gminnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* SPRINBUD Krzysztof Uczniak, ul. Podmiejska 6, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 70000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 534600,00
* Oferta z najniższą ceną: 53460,00 / Oferta z najwyższą ceną: 64800,00 Waluta: PLN.
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Chrzanowski

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (28 grudnia 2011)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (3 stycznia 2012, 14:00:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1585