IPR-ZP.271.11.2011


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na
Zadanie 1.
Wykonanie zamówienia dodatkowego, zamówienia uzupełniającego, dotyczących realizacji zadania pn.: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Popielewie.
Zadanie2.
Wykonanie zamówienia dodatkowego, zamówienia uzupełniającego oraz robót zamiennych, dotyczących realizacji zadania pn.: Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej              
w Glinkach

Numer ogłoszenia w BZP: 383852 - 2011; data zamieszczenia: 17.11.2011
Zamówienie nie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zadanie 1
Wykonanie zamówienia dodatkowego, zamówienia uzupełniającego, dotyczących realizacji zadania pn.: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Popielewie.
Zadanie 2
Wykonanie zamówienia dodatkowego, zamówienia uzupełniającego oraz robót zamiennych, dotyczących realizacji zadania pn.: Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej
w Glinkach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zadanie 1
Wykonanie zamówienia dodatkowego, zamówienia uzupełniającego, dotyczących realizacji zadania pn.: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Popielewie.
Zadanie 2
Wykonanie zamówienia dodatkowego, zamówienia uzupełniającego oraz robót zamiennych, dotyczących realizacji zadania pn.: Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej
w Glinkach.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   
Nazwa: Wykonanie zamówienia dodatkowego, zamówienia uzupełniającego, dotyczących realizacji zadania pn.: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Popielewie.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Zakład Usług Remontowo-Budowlanych GRAC-BUD Grzegorz Mróz Ostrowo 3, 89-115 Mrocza, Ostrowo 3, 89-115 Mrocza, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20976,18 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
- Cena wybranej oferty: 22800,69
- Oferta z najniższą ceną: 22800,69 / Oferta z najwyższą ceną: 22800,69 Waluta: PLN.
Część NR: 2 
Nazwa: Wykonanie zamówienia dodatkowego, zamówienia uzupełniającego oraz wprowadzenia robót zamiennych, dotyczących realizacji zadania pn.: Remont                                i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Glinkach.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Zakład Usług Remontowo-Budowlanych GRAC-BUD Grzegorz Mróz, Ostrowo 3, 89-115 Mrocza, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 44915,99 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 52246,67
Oferta z najniższą ceną: 52246,67 / Oferta z najwyższą ceną: 52246,67 Waluta: PLN.
 
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki.
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5, art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zadanie 1
W toku prowadzonych prac pismem z dnia 19.10.2011r. Wykonawca zawiadomił Inwestora        o konieczności wykonania robót dodatkowych i uzupełniających, i przedstawił ich rodzaj             i zakres w załączonych kosztorysach. Po dokładnym przeanalizowaniu dokumentacji, kosztorysu ofertowego oraz zapoznaniu się ze stanem faktycznym na budowie stwierdzono konieczności wykonania następujących robót:
I Roboty dodatkowe
1. Montaż dodatkowych rur spustowych oraz obróbek blacharskich
2. Montaż narożników ochronnych na ościeżach drzwiowych i okiennych i pomieszczeniach, wykonanie sufitów podwieszonych w pomieszczeniach rozbudowy, izolacji stropów (wełna mineralna + folia) w pomieszczeniach rozbudowy
3.Montaż podokienników
II. Roboty uzupełniające
1. Montaż okna PCV i naświetla
2. Wykonanie podbitki okapu z paneli
3. Montaż elektrycznych podgrzewaczy wody i grzejników elektrycznych
4. Wykonanie instalacji wentylacyjnej
5. Wykonanie instalacji elektrycznej (uzupełniającej)
6. Wykonanie instalacji wod-kan (uzupełniającej)
Uzasadnienie dla pkt I - Roboty dodatkowe
Ad.1
W kosztorysie inwestorskim uwzględniono rynny i rury spustowe, opierzenia blacharskie          dla rozbudowy, w części istniejącej (świetlica) przewidziana była wymiana istniejącej rynny, rury spustowej i opierzeń blacharskich. Ocieplenie ścian wymusza demontaż starych
w/w elementów budynku. Po demontażu oceniono, że nie nadają się do ponownego użytku.      Zatem stwierdzono, że roboty te są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
Ad. 2
W zamówieniu podstawowym uwzględniono wykonanie gipsowania ścian, ścianek działowych      i ościeży drzwiowych oraz okiennych w projektowanej rozbudowie świetlicy.  Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem, zwłaszcza przy korzystaniu z pomieszczeń przez osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich należy dodatkowo zamontować narożniki ochronne niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia. Dla uzyskania lepszego współczynnika przewodności cieplnej w pomieszczeniu rozbudowanym (jest tam przewidziane ogrzewanie elektryczne) należy wykonać dodatkowo izolację stropów wraz z jej zabezpieczeniem. Ponadto przy prowadzeniu prac remontowych w pomieszczeniu kuchni odpadł tynk z sufitu ułożony
na trzcinie. Zatem konieczne i zasadne jest wykonanie sufitu podwieszonego. Wykonanie zamówienia podstawowego jest w tym przypadku uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
Ad. 3
W toku prac zaistniała konieczność wymiany podokienników dla istniejących okien świetlicy. Przy uzupełnianiu tynku, mocowaniu ocieplenia ścian wyszło na jaw, że istniejące parapety są zbyt płytko osadzone w murze, a nie można ich zagłębić, gdyż byłyby za krótkie.
Celowość wykonania robót uzupełniających - pkt II
Ad. 1
Ze względów praktycznych i ekonomicznych w przedsionku i wc dla osób niepełnosprawnych przewidziano oświetlenie naturalne poprzez montaż okna w przedsionku  i naświetla w pomieszczeniu wc.
Ad. 2
Z uwagi na to, że podbitka okapu dachu pokrytego dachówka karpiówką na folii nie została uwzględniona przez projektanta w dokumentacji projektowej wskazane jest jej wykonanie         w robotach uzupełniających, aby zabezpieczyć pokrycie przed uszkodzeniem.
Ad. 3
W projekcie budowlanym i kosztorysie inwestorskim nie uwzględniono ciepłej wody użytkowej i ogrzewania pomieszczeń sanitarnych. Zatem konieczne i celowe jest zamontowanie elektrycznych podgrzewaczy wody przy umywalkach i montaż grzejników elektrycznych oraz wykonanie instalacji elektrycznej dla ich zasilania.
Ad. 4
Z uwagi na konieczność wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń sanitarnych, która nie została zawarta w kosztorysie inwestorskim, konieczne jest wykonanie instalacji wentylacyjnej             dla wymaganej przepisami wymiany powietrza w tych pomieszczeniach, zgodnie                      z uzgodnieniem PPIS w Bydgoszczy.
Ad. 5
W kosztorysie inwestorskim uwzględniono wykonanie instalacji elektrycznej elektrycznych pomieszczenia rozbudowy, ale roboty te nie zostały uwzględnione w wymaganej ilości. Ponadto uwzględnić należy wykonanie nowej instalacji elektrycznej dla zasilania elektrycznych podgrzewaczy wody i grzejników elektrycznych. Poza tym w toku prowadzonych prac okazało się, że istniejąca instalacja elektryczna w świetlicy i szafka - rozdzielnica wraz z wyposażeniem nie spełnia nowych wymogów w zakresie bezpieczeństwa ich użytkowania. Stąd niezbędna była ich wymiana.
Ad. 6
W kosztorysie inwestorskim nie uwzględniono montażu zlewu gospodarczego w przedsionku pom. wc. Konieczność jego montażu wraz z niezbędna instalacja wod-kan wynika                    z uzgodnienia projektu z PPJS w Bydgoszczy.
Zadanie 2
Wykonawca zawiadomił Inwestora o konieczności wykonania robót dodatkowych, uzupełniających i zamiennych, przedstawił ich rodzaj i zakres w załączonych kosztorysach.
Po dokładnym przeanalizowaniu dokumentacji, kosztorysu ofertowego oraz zapoznaniu się 
ze stanem faktycznym na budowie, stwierdzono konieczność wykonania następujących robót:
I Roboty zamienne.
1. Wykonanie izolacji stropodachu z wełny mineralnej
2. Krycie dachu papą zgrzewalną na deskowaniu
3. Montaż ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie wraz
z gipsowaniem i malowaniem, demontaż ścianek drewnianych, montaż naświetla
4. Wymiana stolarki drewnianej na drzwi z PCV dwuskrzydłowe
II Roboty dodatkowe.
1. Demontaż pokrycia dachowego z papy, zerwanie podłoża cementowego i warstwy izolacyjnej dachu na części budynku, rozbiórka gzymsu żelbetowego, demontaż obróbek blacharskich, montaż folii dachowe
2. Wykonanie wieńca żelbetowego, wymurowanie ścian zewn. szczytowych (uzupełnienie szczytów) z bloczków betonu komórkowego, wykonanie konstrukcji drewnianej dachu (krokwie, murłata, deskowanie)
3. Montaż drzwi stalowych do piwnicy (klatka schodowa)
4. Wymiana drzwi wewnętrznych
III Roboty uzupełniające.
1. Docieplenie ścian zewnętrznych (pozostała część)
2. Montaż podokienników
Uzasadnienie dla pkt. I (Roboty zamienne).
W kosztorysie ofertowym zmianie mają ulec poz. 8, 9, 10, 15, 53, 54, 64.
A. Zmiana poz. 8 i 9 dotyczy innej technologii ocieplenia niższej części dachu budynku
B. Zmiana poz. 10 i 15 dotyczy innej technologii pokrycia niższej części dachu budynku
C. Zmiana poz. 53 i 54 dotyczy zastosowania innego materiału ścianki działowej przy zejściu do piwnicy
D. Zmiana poz. 64 dotyczy zastosowania innego typu drzwi wewnętrznych
Ad.A. W toku prowadzonych prac związanych z ociepleniem dachu świetlicy, na części niższej budynku załamała się wylewka cementowa w kilku miejscach i zniszczeniu uległa papa na niej ułożona. Po zerwaniu warstw pokrycia z papy okazało się, że wylewka na całej powierzchni tej części dachu jest popękana i nie nadaje się do naprawy. Po skuciu wylewki i odkryciu warstwy ocieplenia stropodachu stwierdzono, że materiał izolacyjny (trociny) jest zgnity i mokry, co było powodem załamania się wylewki cementowej. Z uwagi na to, że materiał ten nie posiadał już wartości izolacyjnej usunięto go ze stropu. Po oględzinach stanu technicznego stropu żelbetowego kierownik budowy stwierdził, że od nadmiernego obciążenia stropu mokrym ociepleniem jest on nieco ugięty, ale nie zagraża bezpieczeństwu. Jednak zasadnym jest odciążenie istniejącego stropu poprzez wykonanie nowej konstrukcji dachu na tej części budynku, aby ciężar warstw pokrycia i śniegu nie obciążał stropu. Ponadto poprawi to architekturę budynku poprzez wykonanie jednej połaci dachowej na całym obiekcie.
Stąd wykonano projekt zamienny na przebudowę stropodachu na niższej części budynku, który został zatwierdzony decyzją Starosty Bydgoskiego znak WB 6740.2050.2011 z dnia 07.10.2011r.
W tej wersji zasadnym jest zamiana ocieplenia styropianem na ocieplenie wełną mineralną nałożoną na sucho na istniejącym stropie.
Ad.B. Z uwagi na powyższe, tj. zmianę wykonania stropodachu na części niższej budynku        w innej technologii, pokrycie dachu papą zgrzewalną będzie wykonane na tej powierzchni,      na deskowaniu a nie na betonie.
Ad.C. W projekcie budowlanym i kosztorysie przewidziane było wykonanie ścianki oddzielającej klatkę schodową do piwnicy z kształtek szklanych (luksfery) ale kierownik budowy wystąpił
o zmianę w rozwiązaniach projektowych tj. na wykonanie ścianki szkieletowej z płyt gipsowo-kartonowych, z montażem w niej naświetla ( dla korytarza) uzasadniając koniecznością usprawnienia procesu robót budowlanych ( sprawna realizacja zamierzenia inwestycyjnego), oraz poprawą efektywności oświetlenia korytarza.To rozwiązanie ulepsza i usprawnia realizowane zamówienie.
Ad.D. Kosztorys ofertowy przewidywał wymianę dwóch drzwi drewnianych dwuskrzydłowych
na drzwi aluminiowe ( zewnętrznych i wewnętrznych).
Zmiana będzie polegała na wymianie drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych na drzwi                 z PCV. Jest to zmiana określonych prac na inne w tej samej kategorii.
Uzasadnienie do pkt. II - Roboty dodatkowe.
Ad. 1. Roboty rozbiórkowe pokrycia dachu wraz z wylewką cement. i warstwą izolacji             oraz gzymsem i obróbkami blacharskimi wynikają z konieczności usunięcia w/w elementów, które okazały się jako nie nadające się do dalszego użytkowania. Szczegółowe uzasadnienie opisano w ad.1. dla pkt. I ( roboty zamienne).
Ad. 2. Wykonanie wieńca żelbetowego, wymurowanie ścian zewnętrznych szczytowych               z bloczków betonu komórkowego (uzupełnienie) wykonanie konstrukcji drewnianej dachu          (murłata, krokwie, deskowanie ) jest konieczne i wynika z zatwierdzonego projektu zamiennego ( aneksu). Szczegółowe uzasadnienie opisano w ad.1 dla pkt. I ( roboty zamienne). Roboty te są niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia, których nie było można wcześniej przewidzieć ( okazały się w toku prowadzonych robót budowlanych). Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od zamówienia dodatkowego.
Ad.3. W toku prowadzonych prac konieczny był demontaż drzwi do piwnicy. Podczas tych robót uległy one pęknięciu, tak, że nie nadają się one do ponownego montażu. Ich wymiana jest niezbędna dla prawidłowego wykonania zamówienia.
Ad.4. W kosztorysie inwestorskim uwzględniono wykucie istniejących ościeżnic drewnianych dwóch drzwi wewnętrznych wejściowych do pomieszczeń świetlicy, nie uwzględniając montażu nowych skrzydeł drzwiowych, gdyż przewidziano montaż istniejących skrzydeł drzwiowych.
Celowość wykonania robót do pkt. III ( roboty uzupełniające).
Ad.1. W czasie przygotowywania zamówienia, z uwagi na brak wystarczających środków finansowych ocieplenie ścian budynku podzielono na dwa etapy. Stąd w kosztorysie inwestorskim uwzględniono w I etapie ocieplenie tylko części tych robót. Na etapie realizacji zamówienia pojawiła się możliwość wykonania całego zakresu robót izolacyjnych ścian zewnętrznych, stąd uwzględnia się pozostałą część powierzchni ścian.
Wykonanie tych robót zapewni pełną termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej tj. uzyskanie wymaganego współczynnika przewodności cieplnej wszystkich przegród zewnętrznych.
Ad.2. Zwiększony zakres ocieplenia ścian j.w. pociąga za sobą montaż nowych ( szerszych) podokienników dla otworów okiennych w nich istniejących.
 
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (17 listopada 2011)
Opublikował: Elżbieta Szalska (17 listopada 2011, 14:47:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1203