3/ZP/2011

Koronowo: Leasing operacyjny samochodu specjalnego, sanitarnego typu C z noszami wg PN-EN 1789 i PN-EN 1865 (lub normy równoważnej) z opcją wykupu.
Numer ogłoszenia: 264281 - 2011; data zamieszczenia: 07.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 251325 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie, ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822353, faks 052 3522448.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Leasing operacyjny samochodu specjalnego, sanitarnego typu C z noszami wg PN-EN 1789 i PN-EN 1865 (lub normy równoważnej) z opcją wykupu..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny samochodu specjalnego, sanitarnego typu C z noszami wg PN-EN 1789 i PN-EN 1865 (lub normy równoważnej) z opcją wykupu. Samochód nowy, rok produkcji 2011. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dalej zwanej SIWZ. 3. Koszty ubezpieczenia pojazdu ponosi Zamawiający. 4. Wykonawca przy dostawie przedstawi deklaracja zgodności CE wystawiona zgodnie z przepisami prawa polskiego potwierdzająca zgodność zabudowy medycznej z wymogami normy PN EN 1789 w zakresie ambulansu typu C oraz zgodność wyposażenia medycznego z normą PN EN 1865 oraz ma przedstawić dokument np. certyfikat potwierdzający pozytywne przeprowadzone dynamiczne badania wytrzymałościowe (kompleksowe testy zderzeniowe całego ambulansu a nie poszczególnych jego elementów) wykonane przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z normą PN-EN 1789. 5. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dostarczonego samochodu z wyposażeniem, na następujących warunkach: - Wykonawca musi posiadać autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny uprawniony do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych pojazdów i wyposażenia - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny u autoryzowanego przedstawiciela, (należy podać adresy i nr telefonów punktów serwisowych). 6. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji na bezusterkową eksploatację samochodu na następujących warunkach: minimalny okres gwarancji: 24 miesiące od daty podpisania protokołu dostawy, odbioru, montażu, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu; 10 lat na perforację nadwozia, okres liczony od daty dostarczenia do Zamawiającego; wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji przeglądów i napraw zgodnych z instrukcją obsługi producenta samochodu; Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji dla samochodu o każdorazowy czas jego naprawy; Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia; w przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy Wykonawca jest zobowiązany do montażu przedmiotu zamówienia w sposób pozwalający na jego użytkowanie przez Zamawiającego zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i użytkowania przedmiotu zamówienia. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć deklarację zgodności z Polską Normą PN EN 1789 i Polską Normą PN EN 1865, książkę gwarancyjną oraz wszelkie inne dokumenty umożliwiające prawidłowe korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu leasingu. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego w ciągu 10 dni roboczych..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.40.00-2, 34.11.41.21-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* ZESZUTA Sp. z o.o., ul. Tużycka 8, 03-683 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 332719,84 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 366763,63
* Oferta z najniższą ceną: 366763,63 / Oferta z najwyższą ceną: 366763,63
* Waluta: PLN.
Zatwierdził:
Dyrektor SPZOZ
Dr n.med. Andrzej Nowak

metryczka


Wytworzył: Iwona Kuczkowska (7 października 2011)
Opublikował: Iwona Kuczkowska (7 października 2011, 10:35:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1260