IPR-ZP.271.10.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na wykonanie zamówienia dodatkowego oraz zamówienia uzupełniającego, dotyczących realizacji zadania pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie nawierzchni ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa.
Numer ogłoszenia: 254005 - 2011; data zamieszczenia: 23.09.2011
Zamówienie nie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zamówienia dodatkowego oraz zamówienia uzupełniającego, dotyczących realizacji zadania pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie nawierzchni ulic wraz
z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie zamówienia dodatkowego oraz zamówienia uzupełniającego, dotyczących realizacji zadania pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie nawierzchni ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.52-5, 45.23.31.20-6, 45.23.32.52-0, 45.23.32.22-1, 45.23.32.53-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego-oś priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, działanie 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.09.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
WIMAR Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 329378,70 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 315624,70 Oferta z najniższą ceną: 315624,70
Oferta z najwyższą ceną: 315624,70 Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5, art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienia dodatkowego i zamówienia uzupełniającego udzielono w oparciu o art. 67 ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) .
Zamówienia udzielono firmie WIMAR Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24 86-010 Koronowo - wykonawcy zamówienia podstawowego zadania pn.Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie nawierzchni ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa.
Przedmiotem zamówienia dodatkowego są roboty budowlane od których wykonania jest uzależnione wykonanie zamówienia podstawowego. Zamówienie dodatkowe nie jest objęte zamówieniem podstawowym. Zamówienie dodatkowe obejmuje:
- zwiększenie ilości godzin pompowania wody dla odwodnienia wykopów,
W trakcie realizacji I etapu przedsięwzięcia pn.: jak w nagłówku, warunki gruntowo-wodne okazały się już na tyle niekorzystne, że ilość godzin pompowania niezbędna do odwodnienia wykopów, znacznie przekroczyła wielkość założoną w projekcie budowlanym. Stosowne udokumentowanie czasu pracy zestawów pompowych zostało zawarte w dzienniku pompowania. Podczas kontynuacji realizacji przedsięwzięcia w II etapie, sytuacja w zakresie występującej ilości wód gruntowych nie zmieniła się i wystąpiła konieczność dalszego odwadniania wykopów w celu umożliwienia realizacji robót. Podobnie jak w I etapie, z przebiegu odwodniania wykopów prowadzony jest dziennik pompowania, w którym udokumentowane zostały ilości zastosowanych zestawów pompowych i czasu pompowania. Zapisy w dzienniku pompowania potwierdzone zostały przez inspektora nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych.
- wykonanie robót odtworzeniowych w zakresie podbudowy z z kruszywa i betonu asfaltowego po przekopach w ciągach drogi krajowej nr 56 i dróg gminnych (ulice: Nakielska, Łokietka, Okrzei, H. Sawickiej, Staromiejskiej, Farnej, Szkolnej, Garncarskiej i Paderewskiego).
Konieczność wykonania dodatkowych robót odtworzeniowych w zakresie podbudowy z kruszywa łamanego i betonu asfaltowego w ciągach dróg krajowych i gminnych wystąpiła z następujących powodów: 1/ dokonanie dodatkowej rozbiórki podbudowy kamiennej ze względu na występujące nierówności istniejącej nawierzchni jezdni, które powodowały brak możliwości wykonania nowej nawierzchni z prawidłowym profilem podłużnym i poprzecznym, umożliwiającym skuteczne odwodnienie ulic. Założone w dokumentacji projektowej szerokości wykopów dla wykonania sieci uzbrojenia terenu zostały w ten sposób poszerzone o dodatkowe pasy ulic.
2/ poszerzenie wykopów ze względu na zły stan istniejącej podbudowy w miejscach przebiegu starych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych i wynikająca z tego konieczność zwiększenia nośności podłoża poprzez częściową wymianę gruntu pod podbudowę asfaltową.
3/ poszerzenie szerokości wykopów z rozbiórką nawierzchni ulic Staromiejskiej i Plac Zwycięstwa w celu wpłukania igłofiltrów do odwodnienia wykopów. Prowadzenie robót w powyższych ulicach nie było możliwe przed uprzednim odwodnieniem wykopów ze względu na wyższy poziom wód gruntowych od rzędnych układania sieci uzbrojenia terenu.
4/ konieczność szerszej rozbiórki istniejącej podbudowy z kamienia ze względu na poluzowane kamienie na krawędziach wykopów.
- wymianę gruntu w wykopach w ulicy Szkolnej i Paderewskiego.
Zamówienie uzupełniające obejmuje:
- wykonanie nawierzchni chodników wzdłuż zachodniej, wschodniej i północnej pierzei Placu Zwycięstwa,
- przełożenie nawierzchni z kostki granitowej, ustawienie krawężników betonowych wokół wysepek na Placu Zwycięstwa oraz wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdu z kostki brukowej betonowej na ul. Garncarskiej,
- wykonanie nawierzchni skrzyżowań ulic Tucholska - Staromiejska, Sobieskiego - Garncarska i parkingu przy zachodniej pierzi Pl. Zwycięstwa z kostki brukowej granitowej.


metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (23 września 2011)
Opublikował: Elżbieta Szalska (23 września 2011, 15:59:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1586