ZP/341/05/111

Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
Numer ogłoszenia: 249801 - 2011; data zamieszczenia: 20.09.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 209079 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego są dostawy oleju napędowego ON spełniającego wymagania PN-EN 590 oraz etyliny Pb-95 spełniającej wymagania PN-EN 228 w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego. Wykonawca będzie dostarczał olej napędowy na własny koszt i własnym transportem do siedziby Zamawiającego, pojazdem samochodowym wyposażonym w dystrybutor każdego dnia roboczego w godzinach od 6:00 do 8:00, natomiast etylina Pb-95 będzie tankowana na stacjach Wykonawcy zlokalizowanych nie dalej niż 10 km od siedziby Zamawiającego i czynnych co najmniej w godzinach od 6:00 do 20:00. Jakość oferowanego paliwa musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Z 2008 r., Nr 221, poz. 1441). Szacowana ilość dostawy w terminie 24 miesiące od dnia zawarcia umowy: olej napędowy ON - 450.000 litrów, etylina Pb-95 - 30.000 litrów..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.40.00-7, 09.13.21.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.09.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Naftpol sp. j., ul. Leśna 5, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2000000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 2433900,00
* Oferta z najniższą ceną: 2433900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2433900,00
* Waluta: PLN.
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Chrzanowski

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (20 września 2011)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (21 września 2011, 14:50:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1326