IPR-ZP.271.9.2011

ZAWIADOMIENIE
Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kompleksów sportowo – rekreacyjnych w miejscowościach Lucim i Tryszczyn.
W tym:
Zadanie 1 - Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Lucim
Zadanie 2 - Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Tryszczyn.
Na niniejsze postępowanie na realizację, zadania 1 i zadania 2 wpłynęła 1 oferta złożona przez „Ogród” Usługi Ogrodnicze Leszek Kułak ul. Lawendowa 1, 66-440 Skwierzyna.
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 1 i 4 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.
W przedmiotowym postępowaniu cena oferty złożonej na realizację:
- zadania nr 1 wynosi 312.728,99 zł, co przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania nr 1 kwotę - 244.776,14 zł.
- zadania 2 wynosi 162.789,12, co przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania nr 2 kwotę - 125.703,86 zł
Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (12 września 2011)
Opublikował: Elżbieta Szalska (12 września 2011, 15:18:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1842