IPR-ZP.271.7.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH
NA BUDOWIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
I WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE OM TUSZYNY II W KORONOWIE.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 249792 - 2011; data zamieszczenia: 18.08.2011
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia w BZP: 186385 - 2011r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE OM TUSZYNY II W KORONOWIE.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie OM Tuszyny II w Koronowie.
Realizacja zadania inwestycyjnego została podzielona na 2 etapy:
I etap - wymagany termin realizacji do dnia 28.10.2011 r.
II etap - wymagany termin realizacji - 30.10.2012 r.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności:
1) budowę kanalizacji sanitarnej. W tym:
- kanały sanitarne PVC klasy S (8,0 kN/m2) o 200mm - 5414 m
- kanały sanitarne PVC klasy S (8,0 kN/m2) o 160mm - 1195,5 m
- kanały sanitarne ciśnieniowe PE 110mm SDR17 PN10 - 429,50 m
- studnie żelbetowe Dn 1200 - 82 szt
- studnie PP 425mm - 119 szt
- studnia rozprężna - 1 szt
- przepompownia ścieków strefowa - 1 szt
2) budowę wodociągu. W tym:
- rura PVC-U O160 SDR 26, PN10 - 1583 m
- rura PVC-U O110 SDR 26, PN10 - 3168 m
- rura PE100 O40 SDR 17, PN 10 - 948,5 m
- hydrant pożarowy nadziemny HP-80 - 35 szt
- opaska do nawiercania z zaworem kątowym 110/40 -155 szt.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.31.12.00-2, 45.31.23.11-0, 45.31.53.00-1, 45.31.73.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działanie 2.1 Rozwój Infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ELTOR S.A., ul.30 Stycznia 50, 83-110 Tczew, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5576842,24 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2521500,00
Oferta z najniższą ceną: 2521500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4636905,86
Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (18 sierpnia 2011)
Opublikował: Elżbieta Szalska (18 sierpnia 2011, 15:42:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1514