MGZE.271.9.2011.VIII

Mąkowarsko: Dostawa energii cieplnej z biomasy do instalacji grzewczej wybudowanej z własnych środków w Zespole Szkół w Mąkowarsku.
Numer ogłoszenia: 191238 - 2011; data zamieszczenia: 08.07.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 170414 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Mąkowarsku, ul. Tucholska 8, 86-013 Mąkowarsko, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3823129, faks 52 3823129.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii cieplnej z biomasy do instalacji grzewczej wybudowanej z własnych środków w Zespole Szkół w Mąkowarsku..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciepła w ilości średniorocznej 390 GJ przez okres 14 lat z przebudową istniejącej kotłowni węglowej we własnym zakresie, zapewniającej pokrycie mocy 0,065 MW, przystosowaną do spalania biomasy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Demontaż kotła węglowego oraz zbędnych elementów wyposażenia kotłowni 2) Wykonanie montażu kotła na biomasę w istniejących pomieszczeniach z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych (w tym utworzenie magazynu na opał) oraz zainstalowaniem innych urządzeń koniecznych do prawidłowego funkcjonowania kotłowni oraz pomiaru wytwarzanej energii cieplnej. 3) Opracowanie niezbędnych instrukcji obsługi z opisem i schematem technologii kotłowni. 4) Dostarczanie ciepła w okresie obwiązywania umowy do budynku szkolnego przez eksploatację kotłowni obejmującą : a) zakup i magazynowanie zapasów paliwa b) obsługę kotłowni c) konserwację i serwis (usuwanie usterek i awarii) d) inne koszty związane z eksploatacją w szczególności opłaty związane z dozorem technicznym 5) Przekazanie zainstalowanych urządzeń na rzecz Zamawiającego (Zespół Szkół w Mąkowarsku) po upływie okresu czternastoletniej eksploatacji zgodnie z wartością wynikającą z tabeli umorzeniowej, stanowiącej załącznik do Umowy. 6) Co miesięczny odczyt zużycia energii cieplnej z uwzględnieniem odczytu licznika głównego jak i podliczników. Przedmiot zamówienie odnosi się do budynku zlokalizowanego przy ul. Tucholskiej 24, 86 - 013 Mąkowarsko...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 51.13.50.00-7, 45.33.11.00-7, 50.72.00.00-8, 39.71.52.10-2, 42.51.50.00-9, 45.33.11.10-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • RenCraft, ul. Dąbrowa 21, 85-147 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 670000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 844641,00

  • Oferta z najniższą ceną: 844641,00 / Oferta z najwyższą ceną: 844641,00

  • Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Marcin Kłodziński (8 lipca 2011)
Opublikował: Marcin Kłodzinski (8 lipca 2011, 12:30:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1736