IPR-ZP271.4.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na
wykonanie robót budowlanych polegających na budowie odcinka
ul. Przemysłowej wraz z budową ścieżki rowerowej w Koronowie.Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 171441 – 2011,
data zamieszczenia: 21.06.2011
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
numer ogłoszenia w BZP: 93982 - 2011r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zamieszczono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie odcinka ul. Przemysłowej wraz z budową ścieżki rowerowej w Koronowie.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie odcinka ul. Przemysłowej wraz z budową ścieżki rowerowej w Koronowie. 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: - roboty przygotowawcze; - budowę ulicy Przemysłowej (nawierzchnia asfaltowa) o szerokości jezdni 6,50 m, na odcinku ul. Przemysłowej od km 0,00+515,00 do km 1+078,70; - budowę ścieżki pieszo rowerowej na całej długości ul. Przemysłowej od km 0+0,00 do km 1+0065,50; - budowę odwodnienia ul. Przemysłowej na odcinku od km 0+510,50 do km 1+063,20 (jednostronny spadek poprzeczny o wartości 2% w kierunku lewym, a na łuku poziomym ŁK3 w kierunku prawym. Po stronie lewej dla ww. odcinka ul. Przemysłowej rów trójkątny o szerokości 1,0 m i głębokości 0,5 m. Na łuku poziomym ŁK3 od km 0+799,50 do km 0+878,90 spadek odwrócono na stronę prawą, w związku z czym zaprojektowano wykonanie dwóch ścieków przychodnikowych (w km 0+799,50 i w km0+839,20) odprowadzających wodę na skarpę, poprzez ścieki skarpowe; - budowę zjazdów z kostki betonowej z ul. Przemysłowej na działki przyległe. Wyniesienie krawężnika w typowym przekroju - 12 cm, na wjazdach i przejściach dla pieszych 4 cm; - przebudowę linii kablowej oświetlenia drogowego na ul. Przemysłowej; - zapewnienie obsługi geodezyjnej (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza); - przygotowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót; - zapewnienie nadzoru archeologicznego, zgodnie z opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.10.00.00-8, 45.23.14.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.31.62-2, 45.23.31.00-0, 45.23.32.53-7, 45.23.32.90-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony.
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.06.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowo-Transportowe Waldemar Kowalski, Podgórzyn 62, 88-400 Żnin, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1969142,79 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 985583,22
Oferta z najniższą ceną: 985583,22 / Oferta z najwyższą ceną: 1298969,03
Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (21 czerwca 2011)
Opublikował: Elżbieta Szalska (21 czerwca 2011, 09:51:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1830