IPR-ZP 231-12/11


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na
wykonanie zamówienia uzupełniającego, dotyczącego realizacji zadania pn. Budowa nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem OM Kotomierska
w Koronowie dla ulic Nadrzeczna, Strumykowa - I etap.

Numer ogłoszenia: 153799 - 2011; data zamieszczenia: 01.06.2011
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Zamówienie nie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
W BZPnie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie uzupełniające, dotyczące realizacji zadania pn. Budowa nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem OM Kotomierska w Koronowie dla ulic Nadrzeczna, Strumykowa - I etap.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie uzupełniające, dotyczące realizacji zadania pn. Budowa nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem OM Kotomierska w Koronowie dla ulic Nadrzeczna, Strumykowa - I etap.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.23.32.60-9, 45.23.32.90-8, 45.23.21.30-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki.
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.05.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Firma KORBUD Józef Korczak, ul. Przemysłowa 9, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 66422,90 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 60975,61 Oferta z najniższą ceną: 60975,61 / Oferta z najwyższą ceną: 60975,61 Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu do zamówienia podstawowego na realizację zadania pn. Budowa nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem OM Kotomierska w Koronowie dla ulic Nadrzeczna, Strumykowa -
I etap. (ogłosz. w BZP nr 307431-2010). Zamówienie zostało udzielone dotychczasowemu wykonawcy i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (1 czerwca 2011)
Opublikował: Elżbieta Szalska (1 czerwca 2011, 12:58:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1851