IPR-ZP.271.3.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla miejscowości Samociążek.
Numer ogłoszenia w BZP: 135473 - 2011; data zamieszczenia: 12.05.2011
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia w BZP: 32968 - 2011r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla miejscowości Samociążek..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla miejscowości Samociążek.
2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:
1) budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, obejmującą w szczególności:
- kanalizację sanitarną grawitacyjną o długości sieci - 4.496,50 mb ( w tym fi 200 - 4298,50 mb i fi250 - 198 mb),
- przykanaliki (przyłącza) kanalizacji sanitarnej - fi160x4,0mm - 1.418,10 mb, (230 szt.),
- kolektory tłoczne kanalizacji sanitarnej fi90 i fi110 - 539,50 mb,
- przepompownie ścieków - 2 szt.
- tłocznie ścieków - 3 szt.
2) budowę sieci wodociągowej z przyłączami, obejmującą w szczególności:
- sieć wodociągową o średnicach fi160, fi110, fi90 - 2.231 mb,
- przyłącza wodociągowe fi40 - 637,50 mb (140 szt.),
- stację uzdatniania wody.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.21.00-3, 45.23.24.23-3, 45.23.24.30-5, 45.23.24.10-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany w ramach działania 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objętego PROW na lata 2007-2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.05.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
WIMAR Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6131397,90 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4701280,31Oferta z najniższą ceną: 4701280,31 / Oferta z najwyższą ceną: 4701280,31Waluta: PLN.


metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (12 maja 2011)
Opublikował: Elżbieta Szalska (12 maja 2011, 10:09:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1909