ZP/341/02/11

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pomianowskiego 13 w Koronowie
Numer ogłoszenia: 128721 - 2011; data zamieszczenia: 04.05.2011
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 64137 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pomianowskiego 13 w Koronowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.1.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: dostawa i montaż rusztowań zew. do wys. 12m, roboty demontażowe i zabezpieczające, wymianę parapetów zewnętrznych, wykonanie kompletnego systemu bezspoinowego docieplenia ściany elewacji frontowej, tylnej, cokołu i gzymsów styropianem EPS70 wraz z wyprawą tynkarską o gr. 2 mm i pomalowaną farbą akrylową naprawę i malowanie płyt balkonowych od spodu, malowanie krat i balustrad balkonowych Zamawiający ze swojej strony ustanowi Inspektora Nadzoru Budowlanego. Przed przystąpieniem do malowania elewacji Wykonawca zobowiązany jest do okazania farby Inspektorowi Nadzoru w celu sprawdzenia kolorystyki. 1.2. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym ocieplenia, instrukcjach ITB, Kartach Technicznych poszczególnych elementów systemu i innych informacjach zawartych w materiałach technicznych producenta/dostawcy systemu docieplenia. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie. 1.3.Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględni je w wynagrodzeniu ryczałtowym. 1.4.Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do określenia wynagrodzenia ryczałtowego, nie stanowi podstawy wyceny. 1.5. Dokumentacja projektowa zawiera: - Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Przedmiar robót - Projekt W/w opracowania stanowią załącznik do SIWZ. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty, urządzenia i technologie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania innych materiałów niż określone w SIWZ należy dołączyć do oferty karty katalogowe..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 14.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 8.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Zakład Malarski Józef Eckert, Buszkowo 91, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 106610,19 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 47790,00
* Oferta z najniższą ceną: 47790,00 / Oferta z najwyższą ceną: 139749,38 (Waluta: PLN)

Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Chrzanowski

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (29 kwietnia 2011)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (4 maja 2011, 13:09:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1188