IPR-ZP.271.3.2.2011

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla miejscowości Samociążek, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych, zwana dalej uPzp (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) dokonał wyboru jako ofertę najkorzystniejszą, ofertę oznaczoną nr 1, złożoną przez:

WIMAR Sp. z o.o.
ul. Nadrzeczna 24 86-010 Koronowo

Na postępowanie wpłynęła jedna oferta - firmy WIMAR Sp. z.o.o. z siedzibą
przy ul. Nadrzecznej 24, 86-010 Koronowo.
Została ona uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych ofert, nie podlega odrzuceniu, uzyskała 100 punktów w kryterium cena – 100 %.

Jednocześnie informuję, że w związku zaistnieniem przesłanek określonych w art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a uPzp Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2) uPzp.

BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (4 maja 2011)
Opublikował: Elżbieta Szalska (4 maja 2011, 08:54:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1518