IPR-ZP.271.2.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Koronowo oraz podległych gminnych jednostek organizacyjnych.
Numer ogłoszenia w BZP: 52610 - 2011; data zamieszczenia: 23.03.2011
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Numer ogłoszenia w BZP: 22480 - 2011r.
W BZP nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Koronowo oraz podległych gminnych jednostek organizacyjnych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Koronowo oraz podległych jej jednostek organizacyjnych (wykaz zawarty w pkt 2), polegającej na:
1) otwarciu rachunków podstawowych i pomocniczych,
2) prowadzeniu rachunków podstawowych i pomocniczych gminy Koronowo oraz jednostek organizacyjnych, polegające na:
- obsłudze wpłat i wypłat gotówkowych własnych i obcych placówce (oddział, filia) na terenie miasta Koronowo czynnej w godzinach od 8:00 do godz. 18:00.
- realizacji rozliczeń bezgotówkowych (poleceń przelewów w systemie ELIXIR, czeków),
3) sporządzaniu wyciągów bankowych z rachunków gminy i jednostek organizacyjnych,
4) w ramach umowy Wykonawca powinien zapewnić:
a) przyjmowanie lokat jednodniowych (O/N), tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych, trzymiesięcznych;
b) automatyczne lokowanie wolnych środków na lokaty typu O/N, z tym że kwota środków pozostających na rachunku bankowym nie powinna być mniejsza niż 100.000,00 zł, a kwota lokat jest zaokrąglana do pełnych 10.000,00 zł;
c) udostępnienie kredytu krótkoterminowego na rachunku bieżącym do wysokości 500.000.00 zł;
d) zapewnienie usługi dokonywania czynności bankowych drogą elektroniczną, umożliwiającą dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku,
e) zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych dla ok. 560 świadczeniobiorców miesięcznie w placówce (oddział, filia) zlokalizowanej na terenie miasta Koronowa.
f) Wykonawca musi posiadać w dniu składania ofert oddział lub filię oddziału na terenie miasta Koronowo.
g) Oddział (filia) banku prowadzącego rachunki bankowe Gminy Koronowo i podległych gminnych jednostek organizacyjnych powinien być otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 800 do godz. 1800.
h) Bank prowadzący obsługę budżetu gminy i podległych gminnych jednostek organizacyjnych musi przyjmować zlecenia, co najmniej do godz. 1100 (polecenia przelewu w systemie ELIKSIR).
i) Bank prowadzący obsługę budżetu gminy i podległych jednostek organizacyjnych powinien posiadać odpowiednie pomieszczenia umożliwiające wypłatę świadczeń społecznych,
j) Wykonawca zapewni w uzasadnionych wypadkach wypłatę gotówki w kwocie powyżej 20.000 złotych w siedzibie Zamawiającego lub w jednostce organizacyjnej.
2. Zamówienie niniejsze obejmuje następujące podmioty:
1) Urząd Miejski w Koronowie,
2) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie,
3) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie,
4) Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie,
5) Biblioteka Publiczna w Koronowie,
6) Miejsko - Gminny Zespół Edukacji w Koronowie,
7) Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.03.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Bank Spółdzielczy w Koronowie, Pl. Zwycięstwa 12, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 577666,26 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 198576,00
Oferta z najniższą ceną: 198576,00 / Oferta z najwyższą ceną: 198576,00 Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (23 marca 2011)
Opublikował: Elżbieta Szalska (23 marca 2011, 14:24:48)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (29 kwietnia 2011, 09:31:00)
Zmieniono: korekta omyłki pisarskiej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1363