IPR-ZP271.1.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na
wykonywanie bieżących usług geodezyjnych dla Gminy Koronowo w roku 2011
Numer ogłoszenia w BZP: 33200 - 2011; data zamieszczenia: 01.03.2011
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia w BZP: 13562 - 2011r.
W BZP nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie bieżących usług geodezyjnych dla Gminy Koronowo w roku 2011.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsługa geodezyjna Gminy Koronowo prowadzona w 2011 r. w następującym zakresie :
Część I
Zadanie 1/ podział i rozgraniczenie nieruchomości łącznie z dokumentami przewłaszczeniowymi:
a) za dwie pierwsze działki w szacunkowej ilości działek - 10 szt
b) za każdą następną działkę w szacunkowej ilości działek - 20 szt
Zadanie 2/ wznowienie przebiegu granic działek:
a) za pierwszy punkt graniczny w szacunkowej ilości punktów - 15 szt
b) za każdy następny punkt graniczny w szacunkowej ilości punktów - 200 szt
Zadanie 3/ sporządzenie dokumentów do celów regulacji stanów prawnych wraz badaniem ksiąg wieczystych:
a) od pierwszej działki na KW w szacunkowej ilości - 50 szt.
b) od następnej działki na KW w szacunkowej ilości - 20 szt.
Część II
Zadanie 4/ sporządzenie map sytuacyjno - wysokościowych dla celów projektowych wraz ze stanem prawnym w wersji papierowej w szacunkowej ilości:
a) dla terenów niezurbanizowanych w szacunkowej ilości - 25 ha
b) dla terenów zurbanizowanych w szacunkowej ilości - 15 ha.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.33.20.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Wykonywanie bieżącej obsługi geodezyjnej Gminy Koronowo w roku 2011.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.02.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
GEO-AR Sławomir Wnuk, ul. Brodzińskiego 5/54, 85-133 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 64477,66 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 54950,00
Oferta z najniższą ceną: 54950,00 / Oferta z najwyższą ceną: 73492,50
Waluta: PLN.
Część NR: 2
Nazwa: Wykonywanie bieżącej obsługi geodezyjnej Gminy Koronowo w roku 2011.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.02.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
GEOMETR Sp. z o.o., ul. H. Hubala Dobrzańskiego 14, 85-826 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 64477,66 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11555,00
Oferta z najniższą ceną: 11555,00 / Oferta z najwyższą ceną: 20602,50
Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (1 marca 2011)
Opublikował: Elżbieta Szalska (1 marca 2011, 16:56:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1225