IPR-ZP271.2.2011

IPR-ZP 271.2.3.2011
Koronowo 2011-02-25

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu na podstawie art.91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp – tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wybrano jako najkorzystniejszą ofertę oznaczoną nr 1, złożoną przez:
Bank Spółdzielczy w Koronowie
Plac Zwycięstwa 12, 86-010 Koronowo
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert, tj. cena oferty – 60%, oprocentowanie rachunku bieżącego – 30%, oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym – 10%.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp przedstawiam punktację przyznaną ofercie w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert:
Oferta nr 1 - Bank Spółdzielczy w Koronowie Plac Zwycięstwa 12 86-010 Koronowo
Liczba pkt w kryterium cena 60% - 60
Liczba pkt w kryterium oprocentowanie rachunku bieżącego 30% - 30
Liczba pkt w kryterium oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym 10% - 10

Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2, bowiem w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a uPzp.


metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (25 lutego 2011)
Opublikował: Elżbieta Szalska (25 lutego 2011, 13:28:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1730