ZP/341/01/11

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Sukcesywne dostawy wodomierzy
Numer ogłoszenia: 58981 - 2011; data zamieszczenia: 21.02.2011
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 19323 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy wodomierzy.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Sukcesywne dostawy wodomierzy do pomiaru zużycia wody zimnej o zakresie średnic od 15 do ?50 sucho bieżne antymagnetyczne klasy B. Wodomierz powinien posiadać minimum 5-cio pozycyjne liczydło bębenkowe oraz udogodniony odczyt poprzez dowolne ustawienie liczydła. Przedmiot dostawy -wodomierze maja być odporne na magnes - wyposażone w czteropolowe sprzęgło magnetyczne eliminujące zerwanie oraz poślizg co dodatkowo zwiększa dokładność pomiaru zużycia wody poprzez utrzymanie wirnika wodomierza w balansie hydro-magnetycznym. Wodomierze muszą posiadać odporność na niskie temperatury do minus 15oC i być przystosowane do montażu w pozycji poziom/pion oraz posiadać całkowitą odporność na ściskanie. Legalizacja wodomierzy musi spełniać wymagania PN przenoszące europejskie normy zharmonizowane. Wodomierze powinna cechować wysoka jakość, dokładność i stabilność pomiarowa w całym okresie użytkowania (okres między-legalizacyjny). Wodomierze winny cechować się odpornością na działanie silnego pola magnetycznego i być wyposażone w wskaźnik odkształcenia mechanicznego osłony liczydła. Wodomierze powinny posiadać atest PZH dopuszczający do pomiaru zużycia wody zimnej przeznaczonej do spożycia, oraz zatwierdzenie typu przez Główny Urząd Miar lub świadectwo zatwierdzenia modelu UE. Wodomierze powinny posiadać deklarację zgodności z prawem budowlanym oraz odpowiadać normie PN-EN 14154; PN-ISO 4064. Wymagany okres gwarancji wodomierzy - 5 lat (60 m-cy.) w okresie między-legalizacyjnym. Maksymalne ciśnienie robocze 1,6 Mpa. Ilość wodomierzy została wyszczególniona w załączniku nr 1. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego w ilościach i z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb Zamawiającego. Dostawa realizowana będzie na telefoniczne zamówienie Zamawiającego w ciągu 2 dni od złożenia zamówienia. 2. Sukcesywne dostawy wodomierzy przemysłowych klasy B, przeznaczone do pomiaru zużycia wody zimnej które winne być całkowicie odporne na działanie cząsteczek żelaza zawartych w wodzie zgodnie z dopuszczalną normą i być wykonany z materiałów odpornych na szkodliwe działania kamienia i innych występujących w wodzie zanieczyszczeń. Wodomierze powinny posiadać całkowitą odporność na korozję. Pokrywa liczydła powinna być wykonana z odpornej na uderzenia stali. Wodomierz winien być przystosowany do zamontowania czytników impulsów. Wymagany okres gwarancji wodomierzy - 5 lat (60 m-cy.) Wodomierze muszą odpowiadać Polskim Normom przenosząc Europejskie Normy zharmonizowane. Wodomierze muszą posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie oraz atest Głównego Urzędu Miar. Dostawca winien zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na dostarczone wodomierze. Ilość wodomierzy została wyszczególniona w załączniku nr 1. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego w ilościach i z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb Zamawiającego. Dostawa realizowana będzie na telefoniczne zamówienie Zamawiającego w ciągu 2 dni od złożenia zamówienia. 3. Sukcesywne dostawy akcesoriów do wodomierzy: 1. Uszczelka fibrowa wodomierza ?15 szt. 2000 2. Uszczelka fibrowa wodomierza ?20 szt. 4000 3. Uszczelka fibrowa wodomierza ?25 szt. 100 4. Uszczelka fibrowa wodomierza ?32 szt. 60 5. Uszczelka fibrowa wodomierza ?40 szt. 60 6. Śrubunek wodomierza ?15 (śrubunki kute) kpl. 100 7. Śrubunek wodomierza ?20 (śrubunki kute) kpl. 100 8. Śrubunek wodomierza ?25 (śrubunki kute) kpl. 12 9. Śrubunek wodomierza ?32 (śrubunki kute) kpl. 12 10. Śrubunek wodomierza ?40 (śrubunki kute) kpl. 12 11. Redukcja wodomierza ? 20/15 szt. 1600 12. Łącznik kompensacyjny do konsoli z możliwością regulacji do wodomierza ? 15 szt. 20 13. Łącznik kompensacyjny do konsoli z możliwością regulacji do wodomierza ? 20 szt. 20 14. Łącznik kompensacyjny do konsoli z możliwością regulacji do wodomierza ? 25 szt. 20 15. Przedłużka L-60 ? 20 szt. 100 16. Przedłużka L-30 ? 20 szt. 40 17. Plomby plastykowe do wodomierzy ? 15 szt. 1400 18. Plomby plastykowe do wodomierzy ? 20 szt. 1000 19. Plomby plastykowe do wodomierzy ?25 szt. 20 20. Plomby plastykowe do wodomierzy ? 32 szt.20 21. Plomby plastykowe do wodomierzy ? 40 szt.20 Plomby plastykowe jw. z napisem ZGKiM Koronowo zamawiający dopuszcza skrót ( Ko-wo) oraz winny posiadać niepowtarzalny numer pozwalający na pełną identyfikację . Pozostałe akcesoria winny odpowiadać zharmonizowanym normom europejskim przenoszące PN dla tego typu wyrobów. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego Oczyszczalnia Ścieków w Koronowie ul. Pomianowskiego w ilościach i z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb na podstawie składanych zamówień telefonicznych w ciągu dwóch dni roboczych. Warunki płatności- przelew 30 dni od dostarczenia faktury do Zamawiającego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.42.11.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.02.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
POMIAR SERVICE S.C. Małgorzata i Krzysztof Kuziemkowscy, ul. Gościnna 7, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 160000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 136018,12
Oferta z najniższą ceną: 136018,12 / Oferta z najwyższą ceną: 168829,40
Waluta: PLN.
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Chrzanowski

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (21 lutego 2011)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (21 lutego 2011, 12:45:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1162