271.1.2011


IPR-ZP 271.1.3.2011 Koronowo, 2011-02-17


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wybrano dla poszczególnych zadań oferty złożone przez:
Część I (Zadania nr 1, 2, 3) – oferta nr 5 - GEO-AR Sławomir Wnuk ul. Brodzińskiego 5/54, 85-133 Bydgoszcz
Część II (Zadanie nr 4) – oferta nr 3 - GEOMETR Sp. z o.o. ul. H. Hubala Dobrzańskiego 14, 85-826 Bydgoszcz
Uzasadnienie: oferty najkorzystniejsze w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 6 ofert oraz przedstawiam przyznaną punktację:
Liczba punktów przyznana wykonawcom w kryterium cena (100 %):

1. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych i Projektowych GRUNTMIAR s.c. Z. Łaniecki, K. Górski ul. Sobieskiego 6, 85-060 Bydgoszcz
- część I-75,53; część II - 61,63
2. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych GEOPLAN s.c. ul. Betonowa 1 86-005 Białe Błota
- część I - 90,53; część II - 69,59
3. GEOMETR Sp. z o.o. ul. H. Hubala Dobrzańskiego 14,
85-826 Bydgoszcz - część II - 100
4. CENTRUM DORADZTWA Kosieniak i Parterzy ul. Gdańska 76 85-021 Bydgoszcz
- część I - 92,13; część II - 73,68
5. GEO-AR Sławomir Wnuk ul. Brodzińskiego 5/54 85-133 Bydgoszcz
- część I - 100; część II - 84,04
6. GEAD Spółka Jawna W. Grzesiak, J. Gezela ul. Kościuszki 3/3 85-079 Bydgoszcz
- część I - 74,77; część II - 56,09

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 uPzp, w związku z art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 uPzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (17 lutego 2011)
Opublikował: Elżbieta Szalska (17 lutego 2011, 09:34:37)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (1 marca 2011, 17:46:41)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1297