ZP/341/14/10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Sukcesywne dostawy koagulantu - siarczanu żelazawego
Numer ogłoszenia: 372857 - 2010; data zamieszczenia: 28.12.2010
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 342345 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy koagulantu - siarczanu żelazawego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa koagulantu - siarczanu żelazawego wraz z transportem do Oczyszczalni Ścieków w Koronowie ul. Pomianowskiego. Łączna ilość koagulantu nie przekroczy w ciągu 24 m-cy 264 ton. Koagulant (siarczan żelazawy) ma zastosowanie do strącania zawartości fosforu w Oczyszczalni Ścieków w Koronowie. Specyfikacja produktu: - Fe całkowite 11,65 - 12,80% - Fe2 0,2 - 0,7% - Wolny kwas siarkowy H2SO4 - 0% Zawartość metali ciężkich - Ołów (Pb) do 0,5mg/kg - Kadm (Cd) 0,5mg/kg - Miedź (Cu)1,0mg/kg - Nikiel (Ni) 20mg/kg - Chrom (Cr) 25mg/kg - Cynk (Zn)20mg/kg Gęstość 1,5 - 1,6g/m3 /20?C Temperatura krzepnięcia ok. -35?C - 40?C Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego Oczyszczalnia Ścieków w Koronowie ul. Pomianowskiego na podstawie składanych zamówień telefonicznych w ciągu pięciu dni roboczych, partiami wynoszącymi 24 tony. Warunki płatności- przelew 30 dni od dostarczenia faktury do Zamawiającego. Wykonawca dołączy do każdej dostawy świadectwa kontroli jakości oraz kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej. Termin realizacji zamówienia: wg bieżących potrzeb Zamawiającego. Dostawy realizowane będą na składane zamówienie telefoniczne lub faksem w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. UWAGA! Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 24 miesięcy. W przypadku zmniejszenia ilości faktycznie zamawianych dostaw podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.31.31.22-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.12.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* KEMIPOL Sp. z o.o., ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police, kraj/woj. zachodniopomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 90000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 89232,00
* Oferta z najniższą ceną: 89232,00 / Oferta z najwyższą ceną: 89232,00
* Waluta: PLN.

Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Chrzanowski

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (27 grudnia 2010)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (28 grudnia 2010, 11:56:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 903