4/ZP/2010

4/ZP/2010

Koronowo: Sukcesywne dostawy oleju napędowego
Numer ogłoszenia: 372499 - 2010; data zamieszczenia: 28.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 340093 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie, ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822353, faks 052 3522448.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy oleju napędowego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego są dostawy oleju napędowego ON spełniającego wymagania PN-EN 590 w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego. Olej napędowy będzie tankowany na stacjach Wykonawcy zlokalizowanych nie dalej niż 10 km od siedziby Zamawiającego i czynnych całodobowo. Jakość oferowanego oleju napędowego musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Z 2008 r., Nr 221, poz. 1441). Szacowana ilość dostawy w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy oleju napędowego ON - 49.600 litrów. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zrealizowania całego zakresu dostawy w czasie realizacji zamówienia bez konsekwencji ze strony Wykonawcy. Termin płatności za wykonane zamówienie będzie wynosić 14 dni po realizacji dostaw. Zamawiający dopuszcza zmianę cen oleju napędowego w trakcie realizacji zamówienia w przypadku:- zmiany ceny hurtowej przez producenta paliwa.Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zmianie cen telefonicznie lub pisemnie w ciągu 3 dni roboczych od jej dokonania. W przypadku pisemnej odmowy zaakceptowania przez Zamawiającego zmienionych cen w terminie 3 dni roboczych od dnia zawiadomienia, umowa ulega rozwiązaniu z końcem miesiąca, w którym Wykonawca zawiadomił o zmianie ceny.- ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) przy czym cena netto pozostanie niezmienna..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Naftpol Sp.J. Anna Ziewka, Arkadiusz Zwiewka, ul.Leśna 5, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 185234,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 224192,00

  • Oferta z najniższą ceną: 224192,00 / Oferta z najwyższą ceną: 224192,00

  • Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Iwona Kuczkowska (28 grudnia 2010)
Opublikował: Iwona Kuczkowska (28 grudnia 2010, 09:09:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1332