IPR-ZP 341-19/2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na wykonanie zamówienia dodatkowego oraz zamówienia uzupełniającego, dotyczącego realizacji I etapu zadania pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie nawierzchni ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa.
Numer ogłoszenia Biuletynie Zamówień Publicznych : nr 341489 - 2010;
data zamieszczenia: 30.11.2010
Zamówienie nie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zamówienia dodatkowego oraz zamówienia uzupełniającego, dotyczącego realizacji I etapu zadania
pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie nawierzchni ulic
wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie zamówienia dodatkowego oraz zamówienia uzupełniającego, dotyczącego realizacji I etapu zadania pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie nawierzchni ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.32.52-0, 45.23.32.22-1, 45.23.24.52-5.
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
WIMAR Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 187659,65 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 224240,90 Oferta z najniższą ceną: 224240,90
Oferta z najwyższą ceną: 224240,90 Waluta: PLN.
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia
z wolnej ręki.
1. Podstawa prawna - Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki
na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5, art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu - Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przedmiotem zamówienia jest zamówienie dodatkowe nieobjęte zamówieniem podstawowym, nieprzekraczające 50 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego
a oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego jest niekorzystne zarówno z przyczyn technicznych i gospodarczych. Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Przedmiotem zamówienia jest również zamówienie uzupełniające, przewidziane w ogłoszeniu, stanowiące mniej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, co zamówienie podstawowe.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (30 listopada 2010)
Opublikował: Elżbieta Szalska (30 listopada 2010, 13:28:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1217