ZP/341/11/10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Sukcesywne dostawy olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych oraz filtrów
Numer ogłoszenia: 324765 - 2010; data zamieszczenia: 16.11.2010
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 282891 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych oraz filtrów.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych oraz filtrów których szczegółowy asortyment oraz ilość zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Oleje, smary, płyny eksploatacyjne oraz filtry muszą spełniać wymagania Polskiej Normy przenosząc Europejskie Normy zharmonizowane. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. Zamawiający będzie dokonywał zakupów wg bieżących potrzeb. UWAGA! Wielkość zamówienia i rodzaje zamawianych olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych oraz filtrów stanowią średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 36 miesięcy. W przypadku zmniejszenia ilości faktycznie zamawianych towarów podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zamawiającego żadne roszczenia. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego na podstawie zamówień telefonicznych w ciągu trzech dni roboczych. Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji. Warunki płatności- 30 dni licząc od dostarczenia faktury do Zamawiającego. Miejsce dostawy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, Al. Wolności 4 tel. 52 382-22-562.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.21.11.00-2, 24.95.11.00-6, 09.21.16.50-2, 24.95.13.00-8, 42.91.33.00-2, 42.51.43.10-8, 42.91.34.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1  
Nazwa: Sukcesywne dostawy olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych oraz filtrów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.11.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
P. H.-U. PETROL-COM Renata Rudnicka, ul. Bydgoska 39, 86-061 Brzoza, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 110000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 71919,76
* Oferta z najniższą ceną: 71919,76 / Oferta z najwyższą ceną: 94399,50
* Waluta: PLN.
Część NR: 2  
Nazwa: Sukcesywne dostawy olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych oraz filtrów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.11.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
MIX Sp. z o.o. ul. Fabryczna 6b 39-120 Sędziszów Małopolski, ul. Fabryczna 6b, 39-120 Sedziszów Małopolski, kraj/woj. podkarpackie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 50000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 39192,18
* Oferta z najniższą ceną: 39192,18 / Oferta z najwyższą ceną: 74966,01
* Waluta: PLN.
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Chrzanowski

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (16 listopada 2010)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (16 listopada 2010, 13:54:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1106