341-12/10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku byłej szkoły we Wtelnie na budynek mieszkalny wielorodzinny
Numer ogłoszenia w BZP: 309969 - 2010; data zamieszczenia: 03.11.2010
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Zamówienie nie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
W BZP nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku byłej szkoły we Wtelnie na budynek mieszkalny wielorodzinny.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następującego zakresu robót budowlanych:
1. skucie powierzchni ścian z cegły pełnej w klatce schodowej,
2. wykonanie podparcia ściany przy wejściu głównym w celu ułożenia stropu nad parterem,
3. Wykonanie podparcia słupa więźby dachowej przy kominie,
4. wykonanie przesklepienia ściany łukowej pozwalającego na wykonanie otworów drzwiowych do pomieszczeń na poddaszu,
5. wykonanie obejścia płatwi w celu umożliwienia wyprowadzenia komina ponad dach,
6. wykonanie podparcia słupa więźby dachowej koniecznego do wykonania klatki schodowej K-1,
7. wykonanie podparcia słupa więźby dachowej w przybudówce w celu umożliwienia wykonania otworu drzwiowego,
8. wymurowanie podparcia pod strop nad piętrem w przybudówce oraz wykonaniu oparcia na belce stalowej,
9. wymiana krokwi narożnej, płatwi na odcinku 5m,
10. wykonanie ławy fundamentowej ściany pod schodami,
11. wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej,
12. rozbiórka części ogrodzenia oraz wycince i usunięciu istniejącej roślinności wzdłuż ogrodzenia,
13. wykonanie robót ziemnych przy robotach drogowych,
14. wykonanie instalacji zasilających podgrzewacze wody i rozdzielnice RTV,
15. wykonanie dodatkowo 3 opraw oświetleniowych,
16. zabudowa rur wodociągowych i kanalizacyjnych,
17. wykonanie okładziny schodów zewnętrznych z antypoślizgowych płytek gress.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.13.40-4, 45.21.13.50-7.
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.11.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe UNIREMBUD Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 43, 85-704 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 49781,30 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 53266,01
Oferta z najniższą ceną: 53266,01 / Oferta z najwyższą ceną: 53266,01 Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia
z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Przedmiotem zamówienia jest zamówienie dodatkowe na roboty budowlane udzielane dotychczasowemu wykonawcy zadania, nieobjęte zamówieniem podstawowym
i nieprzekraczające 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędne do jego prawidłowego zrealizowania.


metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (3 listopada 2010)
Opublikował: Elżbieta Szalska (3 listopada 2010, 10:52:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1415