IPR-ZP 341-15/10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
na sukcesywną dostawę oleju opałowego.
Numer ogłoszenia BZP: 303005 - 2010; data zamieszczenia: 27.10.2010
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 322268 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa oleju opałowego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego typu Ekoterm w sezonie grzewczym 2010-2011 w maksymalnej łącznej ilości 35.000 tysięcy litrów spełniającego wymagania określone Polską Normą i rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4.01.2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2007 r. nr 4, poz. 30).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.10.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o. ul. Toruńska 186, 62-600 Koło Baza Paliw Piotrków Kujawski, ul. Dworcowa 39, 88-230 Piotrków Kujawski, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 57126,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 94367,00
Oferta z najniższą ceną: 94367,00 / Oferta z najwyższą ceną: 95648,00
Waluta: PLN.


metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (27 października 2010)
Opublikował: Elżbieta Szalska (27 października 2010, 11:05:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1188