3/ZP/2010

3/ZP/2010

Koronowo: Dostawa fabrycznie nowego samochodu sanitarnego specjalnego wraz z noszami głównymi samojezdnymi.
Numer ogłoszenia: 302549 - 2010; data zamieszczenia: 27.10.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 282585 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie, ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822353, faks 052 3522448.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
: Dostawa fabrycznie nowego samochodu sanitarnego specjalnego wraz z noszami głównymi samojezdnymi..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego sanitarnego wraz z noszami głównymi samojezdnymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczno-użytkowa stanowiąca załącznik nr 1 do s.i.w.z. 2) Oznaczenie wg CPV: - 34114121-3 - karetki; - 33100000-1 - urządzenia medyczne. 3) Miejsce dostawy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Dworcowa 55, Koronowo. 4) Wymagana gwarancja jakości: a) na samochód specjalny sanitarny: - mechaniczna na pojazd bazowy wraz z zabudową - min. 24 miesiące (bez limitu kilometrów), liczona od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego; - powłoki lakiernicze - min. 36 miesięcy, liczone od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego; - perforacja korozyjna elementów nadwozia - min. 72 miesięcy, liczone od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego; b) na wyposażenie medyczne (nosze) - zgodnie z gwarancją producenta. Bieg okresu gwarancyjnego rozpocznie się z chwilą podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego. 5) Zamawiający wymaga aby: a) pojazd będący przedmiotem zamówienia: - był fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2010 roku, - był wolny od wad fizycznych i prawnych, - spełniał wymogi techniczne, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, - spełniał wymogi PN-EN 1789/2008, - posiadał świadectwo homologacji na pojazd bazowy, wystawione zgodnie z ww. przepisami, - posiadał świadectwo homologacji na pojazd skompletowany - pojazd specjalny, wystawione zgodnie z ww. przepisami, - posiadał wpis w książce gwarancyjnej, dotyczący informacji o okresie obowiązywania gwarancji - w przypadku występowania różnic wynikających z podpisanej umowy; b) wykonana adaptacja samochodu specjalnego sanitarnego nie powodowała ograniczeń praw wynikających z fabrycznej gwarancji; c) wyposażenie samochodu specjalnego sanitarnego będące przedmiotem zamówienia: - było nowe, wolne od wad, nie będące przedmiotem ekspozycji, użytkowania, - posiadało odpowiednie certyfikaty i spełniało obowiązujące normy: PN-EN 1789 i PN-EN 1865, - było zgłoszone do Rejestru wyrobów medycznych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych. 6) Warunki eksploatacji: a) przedmiotowy ambulans sanitarny będzie: - narażony na czynniki pogodowe spotykane w polskiej strefie klimatycznej, ze względu na stałą eksploatację oraz garażowanie na wolnym powietrzu. 7) Informacje dodatkowe dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: a) wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność przedmiotu zamówienia z warunkami technicznymi i jakościowymi, opisanymi w niniejszej specyfikacji; b) zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku prac prowadzonych przez wykonawcę w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.41.21-3, 33.10.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
: 22.10.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:                      W.A.S. Wietmarscher-Polska Sp. z o.o., Ul.Nowa 2,, 87-162 Lubicz Górny, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 125823,56 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty:
145905,07 

Oferta z najniższą ceną: 145905,07 / Oferta z najwyższą ceną: 145905,07 Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Iwona Kuczkowska (22 października 2010)
Opublikował: Iwona Kuczkowska (27 października 2010, 08:35:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1142