INf. o wyborze najkorzystniejszej oferty

IPR-ZP 341-12/10 Koronowo 2010-10-12


Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem wybrano jako najkorzystniejszą - ofertę nr 1, złożoną przez EXON Computer Systems Andrzej Jassowicz – s.j. ul. Widok 16, 87-100 Toruń Oddział w Bydgoszczy ul. Białogardzka 9, 85-808 Bydgoszcz.

UZASADNIENIE
Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 69 w zw. art. 10 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający przy wyborze oferty kierował się tylko ceną (100%) i i wybrał ofertę Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i P.z.p. oraz zaoferował najniższą łączną cenę brutto.
Do upływu terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty złożone przez:

1. EXON Computer Systems Andrzej Jassowicz – s.j. ul. Widok 16, 87-100 Toruń
Oddział w Bydgoszczy ul. Białogardzka 9, 85-808 Bydgoszcz z ceną 67.941,90 zł – 100 punktów,

2. Przedsiębiorstwo Handlowe CERTUS Hanna Fechler ul. Fordońska 44, 85-719 Bydgoszcz
z ceną 69.520,00 zł – 97,73 punkty.

Jednocześnie informuję, że w związku zaistnieniem przesłanek określonych w art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a uPzp Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp.

Burmistrz Koronowametryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (13 października 2010)
Opublikował: Elżbieta Szalska (13 października 2010, 10:45:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1519