IPR-ZP 341-8/10 - Informacja o udzieleniu zamówienia


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na
wykonanie czterech projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej
w Koronowie: Nr LI/558/10; Nr XLVIII/529/10; Nr L/547/10; Nr LI/559/10; Nr XLVIII/530/10; Nr LI/560/10; Nr XLVIII/531/10

Numer ogłoszenia BZP : 276487 - 2010; data zamieszczenia: 06.10.2010
Zamówienie nie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czterech projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej
w Koronowie: Nr LI/558/10; Nr XLVIII/529/10; Nr L/547/10; Nr LI/559/10; Nr XLVIII/530/10; Nr LI/560/10; Nr XLVIII/531/10.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie czterech projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie :
Zadanie 1
Obszar ok. 37,6331 ha, położony w Koronowie, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Koronowie Nr XLVIII/529/10 z dnia 16 kwietnia 2010 r., Nr LI/558/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
Zadanie 2
Obszar ok. 1,8550 ha, położony w Koronowie, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr L/547/10 z dnia 26 maja 2010 r.
Zadanie 3
Obszar ok. 44,4310 ha, położony w Tryszczynie, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Koronowie Nr XLVIII/530/10; z dnia 16 kwietnia 2010 r., Nr LI/559/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. ;
Zadanie 4
Obszar ok. 50,4069 ha, położony w Koronowie, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Koronowie Nr XLVIII/531/10 z dnia 16 kwietnia 2010 r., Nr LI/560/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1 Nazwa: Zadanie 1
Wykonanie projektu mpzp, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Koronowie Nr XLVIII/529/10 z dnia 16 kwietnia 2010 r., Nr LI/558/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Pracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz, ul. Gdańska 54/6, 85-021 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56449,65 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 45140,00
Oferta z najniższą ceną: 45140,00 / Oferta z najwyższą ceną: 49000,00
Waluta: PLN.
Część NR: 2 Nazwa: Zadanie 2
Wykonanie projektu mpzp, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr L/547/10 z dnia 26 maja 2010 r.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Pracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz, ul. Gdańska 54/6, 85-021 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3710,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8540,00
Oferta z najniższą ceną: 8540,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10000,00
Waluta: PLN.
Część NR: 3 Nazwa: Zadanie 3
Wykonanie projektu mpzp, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Koronowie Nr XLVIII/530/10; z dnia 16 kwietnia 2010 r., Nr LI/559/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. ;
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Pracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz, ul. Gdańska 54/6, 85-021 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 66646,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 39040,00
Oferta z najniższą ceną: 39040,00 / Oferta z najwyższą ceną: 44000,00
Waluta: PLN.
Część NR: 4 Nazwa: Zadanie 4
Wykonanie projektu mpzp, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Koronowie Nr XLVIII/531/10 z dnia 16 kwietnia 2010 r., Nr LI/560/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Pracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz ul. Gdańska 54/6, 85-021 Bydgoszcz, ul. Gdańska 54/6, 85-021 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19695,32 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 43920,00
Oferta z najniższą ceną: 43920,00 / Oferta z najwyższą ceną: 46000,00
Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I - Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
1. Szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza niż 193.000 euro.
2. Przedmiotem zamówienia są usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych , określonych ustawami i rozporządzeniami.
W szczególności:
- ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,z dnia 10 marca 2003 r.
Dz.U. nr 80, poz. 717 ze zmianami
- rozporządzenie ministra środowiska z 9 września 2002 r. - Dz.U. nr 155, poz. 1298
w sprawie opracowań ekofizjograficznych.
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 r. - Dz.U Nr 197, poz. 1667
w sprawie sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko m.p.z.p.
- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko - Dz.U. Nr 199, poz. 1227.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (6 października 2010)
Opublikował: Elżbieta Szalska (6 października 2010, 14:52:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1512