ZP/341/09/10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Sukcesywne dostawy materiałów stalowych i gazów technicznych
Numer ogłoszenia: 275361 - 2010; data zamieszczenia: 06.10.2010
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 246255 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy materiałów stalowych i gazów technicznych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów stalowych i gazów technicznych, których szczegółowy asortyment oraz ilość zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Materiały stalowe i gazy techniczne muszą spełniać wymagania Polskiej Normy przenosząc Europejskie Normy zharmonizowane. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. Zamawiający będzie dokonywał zakupów wg bieżących potrzeb. UWAGA! Wielkość zamówienia i rodzaje zamawianych materiałów stalowych i gazów technicznych stanowią średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 36 miesięcy. W przypadku zmniejszenia ilości faktycznie zamawianych materiałów podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego na podstawie zamówień telefonicznych w ciągu trzech dni roboczych. Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji. Warunki płatności- 30 dni licząc od dostarczenia faktury do Zamawiającego. Miejsce dostawy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, Al. Wolności 4.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.62.20.00-7, 44.33.00.00-6, 44.21.25.00-4, 44.16.30.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1  
Nazwa: Sukcesywne dostawy materiałów stalowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.10.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* DOM-BUD Zakład Wielobranżowy Handlowo -Produkcyjno-Usługowy, Eksport-Import, ul. Krzeżowa 6, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 100000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 78243,90
* Oferta z najniższą ceną: 78243,90 / Oferta z najwyższą ceną: 155035,00
* Waluta: PLN.
Część NR: 2  
Nazwa: Sukcesywne dostawy gazów technicznych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.10.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* DOM-BUD Zakład Wielobranżowy Handlowo -Produkcyjno-Usługowy, Eksport-Import, ul. Krzeżowa 6, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 14970,00
* Oferta z najniższą ceną: 14970,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14970,00
* Waluta: PLN.
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Chrzanowski


metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (6 października 2010)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (6 października 2010, 09:12:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 866