IPR-ZP 341-9/10


IPR-ZP 341-9/10 Koronowo, 2010-09 -14

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę na wykonanie czterech projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej w Koronowie: Nr LI/558/10; Nr XLVIII/529/10; Nr L/547/10; Nr LI/559/10; Nr XLVIII/530/10; t.j.
Zadanie 1
Obszar ok. 37,6331 ha, położony w Koronowie, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Koronowie Nr XLVIII/529/10 z dnia 16 kwietnia 2010 r., Nr LI/558/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
Zadanie 2
Obszar ok. 1,8550 ha, położony w Koronowie, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr L/547/10 z dnia 26 maja 2010 r.
Zadanie 3
Obszar ok. 44,4310 ha, położony w Tryszczynie, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Koronowie Nr XLVIII/530/10; z dnia 16 kwietnia 2010 r., Nr LI/559/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. ;
Zadanie 4
Obszar ok. 50,4069 ha, położony w Koronowie, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Koronowie Nr XLVIII/531/10 z dnia 16 kwietnia 2010 r., Nr LI/560/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
LI/560/10; Nr XLVIII/531/10 tj.
Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wybrano ofertę oznaczoną nr 1 złożoną przez:
Pracownię Projektową SIEĆ I Paweł Łukowicz ul. Gdańska 54/6 85-021 Bydgoszcz
Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena w każdym z 4 zadań.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty oraz przedstawiam przyznaną punktację:
Oferta Nr 1 Pracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz ul. Gdańska 54/6 85-021 Bydgoszcz zadanie 1 – 100
zadanie 2 – 100
zadanie 3 – 100
zadanie 4 – 100
Oferta Nr 2 Aleksandra Pawlik-Nowak ul. Bartosza Głowackiego 51/122 85-717 Bydgoszcz zadanie 1 – 92,12
zadanie 2 – 85,40
zadanie 3 – 88,72
zadanie 4 – 95,47

Jednocześnie informuję, że w związku zaistnieniem przesłanek określonych w art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a uPzp Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (14 września 2010)
Opublikował: Elżbieta Szalska (14 września 2010, 12:28:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1471