ZP/341/08/10

GŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy
Sukcesywna dostawa paliw płynnych
Numer ogłoszenia: 245913 - 2010; data zamieszczenia: 09.09.2010
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 232893 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa paliw płynnych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego są dostawy oleju napędowego ON spełniającego wymagania PN-EN 590 oraz etyliny Pb-95 spełniającej wymagania PN-EN 228 w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego. Wykonawca będzie dostarczał olej napędowy na własny koszt i własnym transportem do siedziby Zamawiającego, pojazdem samochodowym wyposażonym w dystrybutor każdego dnia roboczego w godzinach od 6:00 do 8:00, natomiast etylina Pb-95 będzie tankowana na stacjach Wykonawcy zlokalizowanych nie dalej niż 10 km od siedziby Zamawiającego i czynnych od 6:00 do 20:00. Jakość oferowanego paliwa musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Z 2008 r., Nr 221, poz. 1441). Szacowana ilość dostawy w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy: olej napędowy ON - 195.000 litrów, etylina Pb-95 - 15.000 litrów. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zrealizowania całego zakresu dostawy w czasie realizacji zamówienia bez konsekwencji ze strony Wykonawcy. Termin płatności za wykonane zamówienie będzie wynosić 14 dni po realizacji dostaw. Forma płatności przelew..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.09.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
NAFTPOL s.j. Anna Zwiewka Arkadiusz Zwiewka
ul. Leśna 5, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 726639,34 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 718893,44
* Oferta z najniższą ceną: 718893,44 / Oferta z najwyższą ceną: 718893,44
* Waluta: PLN.
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Chrzanowski

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (9 września 2010)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (9 września 2010, 07:56:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1319