ZP/341/07a/10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy
Dostawa wraz z transportem pospółki żwirowej
Numer ogłoszenia: 228213 - 2010; data zamieszczenia: 24.08.2010
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 200367 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z transportem pospółki żwirowej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pospółki żwirowej (mieszanki o uziarnieniu ciągłym) 0/16 mm w ilości 1980 ton łącznie samochodami samowyładowczymi o ładowności powyżej 10 ton. Mieszanka winna odpowiadać PN-EN 12620:2004 i odpowiednim zharmonizowanym normom Europejskim. Wykonawca winien przedstawić atest (świadectwo kontroli technicznej) uziarnienia na podstawie badań technicznych składu uziarnienia odpowiadający normie badań tj. PN-59/06714 przenoszącej zharmonizowane normy europejskie. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do Oczyszczalni Ścieków w Koronowie ul Pomianowskiego wraz z rozładunkiem na pole filtracyjne nr 12, o określonych parametrach i ilościach uzgodnionych każdorazowo z Zamawiającym telefonicznie lub faksem. Każdorazowe dostawy będą udokumentowane przez Wykonawcę na podstawie dokumentu dostaw Wz potwierdzającego ilość dostarczanego materiału. Dostawy będą odbierane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie warunek sprawdzenia ilości dostaw na wadze, samochodów załadowanych pospółką żwirową (mieszanką o uziarnieniu ciągłym) jak i samochodów samowyładowczych bez obciążenia materiałem. Wartość zamówienia winna określać: cenę brutto pospółki żwirowej w ilości 1980 ton i wartość brutto usługi transportowej wraz z rozładunkiem 1980 ton o uziarnieniu jw. tj. przedmiot zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem. Po wykonaniu całej dostawy Wykonawca wystawi fakturę VAT. Pospółka żwirowa będzie dostarczana bezpośrednio na pole filtracyjne nr 12 drogą gruntową nieutwardzoną o szerokości 5 m z możliwością objazdu pola na które następować będzie rozładunek. Wykonawca winien przed złożeniem oferty zapoznać się z warunkami dojazdu na w/w pole filtracyjne. Maksymalny termin dostawy wynosi 10 dni od dnia podpisania umowy. Termin płatności za wykonane zamówienie będzie wynosić 30 dni po realizacji dostaw. Forma płatności przelew..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.00.00-0, 60.10.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.08.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Transport Ciężarowy Jeżewice 17, 89-120 Łabiszyn, Jeżewice 17, 89-120 Łabiszyn, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 184426,23 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 79200,00
Oferta z najniższą ceną: 79200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 79200,00
Waluta: PLN.
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Chrzanowski

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (20 sierpnia 2010)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (24 sierpnia 2010, 08:10:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1148