IPR-ZP 341-6/10


Koronowo: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie
Numer ogłoszenia: 247628 - 2010; data zamieszczenia: 12.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 195108 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1. budowę boiska piłkarskiego do mini piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 43 m x 23 m.
2. budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 29,54 m x 48,69 m, przy wykorzystaniu istniejącej płyty asfaltobetonowej wraz z jej podbudową jako warstwę konstrukcyjną. Uzupełnienie podbudowy stanowić będzie nowy dywanik asfaltobetonowy w celu wyprofilowania spadków oraz wyrównania nierówności. Warstwa wykończeniowa boiska to bezspoinowa, nie prefabrykowana nawierzchnia poliuretanowa.
3. budowę 4 torowej bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni poliuretanowej, z rozbiegiem do skoku w dal.
Wykonawca przy przygotowaniu oferty winien uwzględnić realizację I etapu zadania, obejmującego wykonanie boiska do mini piłki nożnej, bieżni, wykonanie ogrodzenia boiska i odwodnienie terenu.
Termin realizacji I etapu zadania - do dnia 30.09.2010 r.
4. W ramach Umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące opracowania wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnień:
a) plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
b) harmonogram Rzeczowo-Finansowy realizacji robót określający kolejność wykonywania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót oraz planowane nakłady finansowe dla każdej pozycji. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy najpóźniej w dniu podpisania umowy,
c) dokumentację powykonawczą sporządzoną w 2 egzemplarzach z załączonymi m.in.: - protokołami z prób, sprawdzeń i pomiarów, stosownymi atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności lub innymi dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie zastosowanych materiałów do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
d) protokołami odbioru technicznego,
e) geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w 3 egz.
UWAGA - Zamawiający zaleca wykonanie dokumentacji fotograficznej, dokumentującej stan istniejący placu budowy i otoczenia przed rozpoczęciem robót budowlanych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8, 45.23.13.00-0, 45.23.30.00-9, 45.34.20.00-6, 45.11.27.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.08.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Firma KASZUB Dariusz Kaszuba, ul. Rzemieślnicza 3, 83-307 Kiełpino - Leszno, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1240865,70 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 693624,39
Oferta z najniższą ceną: 693624,39 / Oferta z najwyższą ceną: 747000,97
Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (12 sierpnia 2010)
Opublikował: Maria Klapczyńska (12 sierpnia 2010, 11:01:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1303