IPR-ZP 341-7/10


Koronowo: Kruszenie kamienia polnego i gruzu betonowego zmagazynowanego na terenie sołectw w obrębie gminy Koronowo
Numer ogłoszenia: 246484 - 2010; data zamieszczenia: 11.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 213092 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kruszenie kamienia polnego i gruzu betonowego zmagazynowanego na terenie sołectw w obrębie gminy Koronowo.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie usługi kruszenia kamienia polnego i gruzu betonowego zmagazynowanego na terenie sołectw w obrębie gminy Koronowo w ilości około 6 200 ton z załadunkiem i spryzmowaniem pokruszonego urobku. Kamienie i gruz znajdują się na hałdach w miejscowościach:
1. Lucim - 2.000 ton,
2. Bieskowo - 1.500 ton,
3. Młynkowo - 500 ton,
4. Salno - 500 ton,
5. Gościeradz - 400 ton,
6. Nowy Dwór - 700-800 ton,
7. Wtelno - 400-500 ton.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.08.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
INTERGEO Sp. z o.o., ul. Platynowa 28, 62-052 Komorniki, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 156519,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 71858,00
Oferta z najniższą ceną: 71858,00 / Oferta z najwyższą ceną: 189100,00
Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (11 sierpnia 2010)
Opublikował: Maria Klapczyńska (11 sierpnia 2010, 13:57:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1066