ZP/341/06/10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy
Sukcesywne dostawy materiałów wod-kan
Numer ogłoszenia: 197867 - 2010; data zamieszczenia: 23.07.2010
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 165842 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy materiałów wod-kan.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów wod-kan, których szczegółowy asortyment oraz ilość zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Materiały wod-kan muszą spełniać wymagania Polskiej Normy przenosząc Europejskie Normy zharmonizowane. Zamawiający będzie dokonywał zakupów wg bieżących potrzeb. UWAGA! Wielkość zamówienia i rodzaje zamawianych materiałów wod-kan stanowią średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia ilości faktycznie zamawianych materiałów podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego na podstawie zamówień telefonicznych w ciągu trzech dni roboczych. Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji. Warunki płatności- 30 dni licząc od dostarczenia faktury do Zamawiającego. Miejsce dostawy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie - Oczyszczalnia Ścieków, ul. Pomianowskiego, tel/fax: (052) 3822-386..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.13.00.00-9, 44.16.74.00-2, 44.16.32.40-4, 44.16.31.12-8, 44.42.37.00-8, 44.16.32.00-2, 44.16.43.10-3, 44.16.31.60-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.07.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* DOM-BUD Zakład Wielobranżowy Handlowo -Produkcyjno-Usługowy, Eksport-Import, ul. Krzeżowa 6, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 163337,71 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 154723,10
* Oferta z najniższą ceną: 154723,10 / Oferta z najwyższą ceną: 157523,59
* Waluta: PLN.
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Chrzanowski

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (23 lipca 2010)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (23 lipca 2010, 14:00:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 899