ZP/341/05/10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Sukcesywne dostawy pomp głębinowych
Numer ogłoszenia: 184185 - 2010; data zamieszczenia: 12.07.2010
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 134723 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy pomp głębinowych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pomp głębinowych, których szczegółowy opis techniczny znajduje się poniżej. Poz. 1 Wydajność Q [ m3/h] - 110:130 Wysokość podnoszenia H [ m] - 55 - 1 szt. Poz. 2 Wydajność Q [ m3/h] - 40 Wysokość podnoszenia H [ m] - 115 - 1 szt. Poz. 3 Wydajność Q [ m3/h] - 18 Wysokość podnoszenia H [ m] - 90 - 1 szt. Poz. 4 Wydajność Q [ m3/h] - 15 Wysokość podnoszenia H [ m] - 80 - 1 szt. Poz. 5 Wydajność Q [ m3/h] - 20 Wysokość podnoszenia H [ m] - 80 - 1 szt. Poz. 6 Wydajność Q [ m3/h] - 6 Wysokość podnoszenia H [ m] - 100 - 1 szt. Poz. 7 Wydajność Q [ m3/h] - 15 Wysokość podnoszenia H [ m] - 65 - 1 szt. Poz. 8 Wydajność Q [ m3/h] - 20 Wysokość podnoszenia H [ m] - 32 - 1 szt. Poz. 9 Wydajność Q [ m3/h] - 52 Wysokość podnoszenia H [ m] - 60 - 1 szt. Poz. 10 Wydajność Q [ m3/h] - 48 Wysokość podnoszenia H [ m] - 50 - 1 szt. Poz. 11 Wydajność Q [ m3/h] - 42 Wysokość podnoszenia H [ m] - 25 - 1 szt. Poz. 12 Wydajność Q [ m3/h] - 25 Wysokość podnoszenia H [ m] - 87 - 1 szt. Poz. 13 Wydajność Q [ m3/h] - 30 Wysokość podnoszenia H [ m] - 68 - 1 szt. Pompy głębinowe muszą posiadać odporność na zawartość piasku w wodzie do 100g/m?. Wymagane jest żeby silniki elektryczne pomp głębinowych były mokre, przezwajalne; naprawialne. Maksymalny termin dostawy wynosi cztery tygodnie. Pompy głębinowe muszą spełniać wymagania Polskiej Normy przenosząc Europejskie Normy zharmonizowane. Pompy muszą posiadać atest PZH do stosowania wydobycia wody w celach spożywczych. Zamawiający będzie dokonywał zakupów wg bieżących potrzeb. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego, o określonych parametrach i ilościach wynikającą z bieżących potrzeb na telefoniczne zamówienie Zamawiającego. W przypadku awarii w okresie gwarancji Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem odbierze reklamowaną pompę i w terminie 14 dni usunie usterki i dostarczy do siedziby Zamawiającego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.12.21.30-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* HYDRO - VACUM S.A. UL. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 100000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 88090,35
* Oferta z najniższą ceną: 66488,12 / Oferta z najwyższą ceną: 101949,30
* Waluta: PLN.

Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Chrzanowski

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (12 lipca 2010)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (12 lipca 2010, 12:35:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 979