Inf. o udzieleniu zamówienia - IPR-ZP 342-5/10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomierska 3 w Koronowie

Numer ogłoszenia w BZP: 182314 - 2010; data zamieszczenia: 24.06.2010
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
numer ogłoszenia w BZP: 136442 - 2010r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomierska 3 w Koronowie.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zadania obejmuje w szczególności: - docieplenie stropodachu, - docieplenie ścian zewnętrznych, - docieplenie ścian fundamentowych, - wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz naprawą i malowaniem ścian po wymianie stolarki, - wymianę obróbek blacharskich i orynnowania, - remont wewnętrznej instalacji c.o. - remont kominów, - wymianę instalacji odgromowej. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja budowlano - wykonawcza , przedmiar robót, które stanowią załączniki do SIWZ.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.10.00-8, 45.33.11.00-7, 45.32.10.00-3.
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.06.2010.
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Konsorcjum pn. KORBUD - Firma KORBUD Józef Korczak, Firma INSTALCO Tomasz Kątny, ul. Przemysłowa 9, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 706743,22 PLN.
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 533769,70
Oferta z najniższą ceną: 533769,70 / Oferta z najwyższą ceną: 653008,56
Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (24 czerwca 2010)
Opublikował: Elżbieta Szalska (24 czerwca 2010, 15:26:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1455